Arababarira,ati mugende muje mu bihugu vyose, mubwire abaremwe Bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, arik’utizera azotsindwa n’urubanza.

MARIKO 16:15-16 Arababarira,ati mugende muje mu bihugu vyose, mubwire abaremwe Bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa,arik’utizera azotsindwa n’urubanza.

Hari igikorwa Uhoraho adushakako jewe nawewe muri uwo mwaka ugiye gutangura Wa 2019. Ni ukwamamaza izina ryiwe kw’isi yose.Aho uri niho uzotangurira. Apana murusengero gusa,no mwisoko,mwibarabara,mubitaro,mwitereni. Uzokorera ahashoboka hose. Nagomba nkwibutse ko atamuntu nimwe Uhoraho atahaye itaranto yogucuruza. Niwaba warayihamvye Uhoraho azoyikubaza. Murakoze cane.

Dusenge: Uhoraho Rukundo turagushimiye ko ari wewe uzodushoboza kwama tugukorera no kukwubaha. Ngwino wigaragaze mu gukiza mugutabara no kuzigama ubwoko bwawe. Ni mw’izina ryawe twizeye. Amen

Publicités