ITANGAZO: Bagenzi mwese dusangiye urugendo rwo kuja mwijuru, menyesha abantu bose yuko ya masengesho yo kwisonzesha azomara 7 yatanguye sa sita zijoro isaha yi Burundi.

*ITANGAZO RY’IHANGA RYERA RY’IMANA AHO RIRI HOSE: AMASENGESHO Y’AMAPFUNGO AZOMARA 7 YATANGUYE KW’ISI YOSE , NTUSIGARE INYUMACAMA*

Bagenzi mwese dusangiye urugendo rwo kuja mwijuru, menyesha abantu bose yuko ya masengesho yo kwisonzesha azomara 7 yatanguye sa sita zijoro isaha yi Burundi.

A. Mwomenya yuko abitabiriye amasengesho ari benshi kandi abantu bava mu mihingo yose. Amashengero yo mu Burundi no mubindi bihugu bayitabiriye, abantu ku giti cabo aboroshe n’abahambaye mu gihugu no mu mahanga, mu makambi y’impunzi no mubisagara bitandukanye muri Africa, Amerika, Aziya na Europe bayitabiriye.

B. Ibicaniro vy’abasenzi n’abinginzi bo mugihugu no mu mahanga biruguruye, umwe wese mukwisengera ashobora babishikiriza imitwaro yo gusengegwa.

Mu ma mashengero, ivyumba n’amagroupes murimwo, mwirinde ibi bikurikira:

1. Mwirinde gukurikirana no gusukiranya amakuru yo mw’isi canke kuyatangana n’inyigisho z’amasengesho dutanguye kuko Amakuru a samaza abantu ari menshi.

2. Mwirinde gusukiranya inyigisho zijanye n’ibihe vyo gusenga n’izindi nyigisho z’ibihe bisanzwe mw’ijambo ry’Imana kuko bituma abantu bataguma mu ntumbero n’urutonde no kugumya umurindi wo gusenga.

3. Mwibange iyo mwigisha, gusukiranya inyigisho z’aya masengesho n’imbono z’ishengero runaka kuko vyoca inkokora bamwe naho vyokwubaka abandi.

4. Mwirinde gutanga ama audio menshi muvoma irya n’ino mukoreshe ama audio yanyu make kandi ajanye n’amasengesho dutanguye. Kuko hari abafise amatelefone mato ntibabe abahombe iyo yuzuye.

5. Mwirinde kuvuga amajambo menshi ahubwo mwihatire kwumviriza, kuraba no kwihweza n’utuntu duto duto. Mwese mugire udukaye two kwandikamwo inyereko, ubuvugishwa n’inzozi.

6. Mwirinde guharira mugabo mwishurane ubwenge n’ubugwaneza muri vyose.

7. Aya masengesho ni intibagiranwa mwibuke kuyagira imbarutso y’umuvyuro n’ikanguro n’ishitswa ry’umugambi w’Imana mu bugingo bwanyuno kubandi.

Harico udasobanukiwe ubaze umugenzi wawe canke umurongozi.

Mukomere mu mwami wacu Yesu Kristo kandi mutsinde inzara …

http://www.abisezerano.com