Ibitangaza vy’ugukira indwara, kubohoka n’imigisha vyatanguye gusendanisha mw’Ihanga ry’Imana

ITANGAZO RY’IHANGA RYERA RY’IMANA RIGIRA III

Mukanya sa sita j’ijoro amasaha y’ibujumbura mu Burundi, turatanguza ibikogwa vy’umunsi ugira 3 w’amasengesho yo kwisonzesha vyatanguye kuwa 15 sa sita z’ijoro bikazomara iminsi indwi. Uwurongora amasengesho yo kuwa 18 Ruhuhuma ni *Edissa Munezero*

Urufatiro rw’amasengesho y’amapfungo ni *Ugutanga ikimazi c’ishimwe: ukumenya icarico , kugitanga no gusenga*

Hanga ryera ry’Imana, namwe mwese mwifatanije natwe muri aya masengesho

-Umunsi wa 1 n’uwa 2 w’amasengesho yo kwisonzesha wagenze neza cane kw’isi yose kandi yitabiriwe n’abarundi abakuru n’abato mbere n’abanyamahanga benshi bifatanije n’Ihanga ry’Imana.

-Uwutashoboye kwisonzesha muri iyo minsi2, arashobora kwifatanya n’Ihanga ry’Imana guhera kuri uyu munsi ugira 3.

-Mugenzi, uhamaharigwa gutaziza, gutanga ishikanwa, gushima Imana n’umutima wawe wose, kugarukira kubagowe, impfuvyi, abapfakazi, abagwaye, abapfunzwe,…uko Mpwemu Yera akurongora. “Ukwizera kutagira ibikogwa kuba gupfuye.”

– Ibitangaza vyatanguye kuboneka irya n’ino muravyumva mu ntahe abakira indwara n’ababohoka. Mukomeze gukovya mu gusenga.

-Mpwemu Yera yahishuye yuko mu baKristo hariho abata umwanya umwanya mu nsaku n’ibihuha biva mubanya-politike n’abigira abavugishwa, mweho ngo mubitere umugongo mwiyumviririze ico Imana igira ibabarire.

Umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubabungabunga kandi mutsinde inzara, inyota n’intambara za satani ashaka gusamaza no kuvangira abariko barasenga. Ntimubevabahombe.

http://www.abisezerano.com