Isengesho ryafashije benshi nawe rirashobora kugufasha.

ZIRIKANA IRI SENGESHO MAZE URIHEREZE IMANA

Data wo mw’ijuru, kw’izina rya Yesu Kristo, mpezagira kandi uhezagire mu buryo butangaje abasoma iri sengesho bose.

Ugurura amarembo y’ubuzima bwacu. Dukize, utubohore! Twuzuze ububasha bwa Mpwemu wawe kandi udusubize ivyo shetani yatwambuye vyose mubuzima bw’ukwemera, bw’ ibigumbagumba, bw’umubiri, bw’umuryango, bw’imibano, nubw’igihugu cacu. Sambura imigambi yose shetani yateguye ku buzima bwacu.

Kw’ izina rya Yesu Kristo, ndatuye ubuzima ku kintu cose capfuye muri twebwe. Kandi ndagushimiye ko atanakimwe gishobora guhera utavuze ko caheze.

Ni wame mungo zacu zose no mu mitima y’abazibamwo bose. Duhezagirire amazu yacu yose, abayabamwo, abayagenderamwo n’abazoyagenderamwo bose. Duhezagirire umiryango, incuti, abagenzi, abatugiriye neza n’abatwanka bose.

Aho urukundo rwuzuye urukomeze, aho rwatitutse urusanure, urwuzuze. Ahatagira urukundo urureme, aho rwapfuye, ururemure.

Kiza abarwaye indwara zitandukanye Uhoraho Imana yacu. Abagwaye igitigu, amafyigo, umutima, igifu,amahaha, amaso, amatwi, umutwe, umugongo, amaraso, imigera, agwaye mu mutwe, n’abagwaye abaganga badashobora nka sida na canceri.

Fasha abagendana ubumuga, abageze muzabukuru, ubapfunzwe, impunzi, abashonje, abatagira aho baba n’abandi bafise ingorane zitandukanye.

Hezagira imigambi n’ibikorwa vyacu vyose. Hezagira abatugaba n’abari kunzira bose. Dukize inyosha mbi zose, udufashe n’ukwishura imyenda yacu yose. Iminsi yose, ishaka ryawe ribe ari ryo riranguka mu buzima bwacu.

Ndabisavye kw’izina rya Yesu Kristu. AMEN!