ITANGAZO RY’IHANGA RYERA RY’IMANA RIGIRA IV RYEREKEYE UMUNSI UGIRA 4 W’AMASENGESHO Y’AMAPFUNGO

*ITANGAZO RY’IHANGA RYERA RY’IMANA RIGIRA IV*

Mukanya sa sita j’ijoro amasaha y’ibujumbura mu Burundi, turatanguza ibikogwa vy’umunsi ugira 4 w’amasengesho yo kwisonzesha vyatanguye kuwa 15 sa sita z’ijoro zishira 16 Ruhuhuma bikazomara iminsi 7. Uwurongora amasengesho yo kuwa 19 Ruhuhuma ni *Jacqueline Ntahimpera*

Urufatiro rw’amasengesho y’amapfungo ni *Dukwiriye gusenga gute kugira ngo dusenge mu bugombe bw’Imana? Harageze kwisengera, gusengera umuryango wawe, gusengera ababanyi, gusengera abari mu bibazo no gusengera igihugu c’Uburundi *

Hanga ryera ry’Imana, namwe mwese mwifatanije natwe muri aya masengesho

-Umunsi wa 1,2 n’uwa3 w’amasengesho yo kwisonzesha wagenze neza cane kw’isi yose kandi yitabiriwe n’abarundi n’abanyamahanga, amashengero yo mugihugu no mumahanga arifatanije n’Ihanga ry’Imana.

-Uwutashoboye kwisonzesha muri iyo minsi 3, arashobora kwifatanya n’Ihanga ry’Imana guhera kuri uyu munsi ugira 4.

– Uyu munsi ugira 4 ni umunsi wo gukora amasengesho yo gusenyura inkuta z’iyeriko mu buzima bwawe, mu umuryango wawe, no mugihugu c’Uburundi.

– Ibitangaza vyatanguye kuboneka irya n’ino mu gihugu no mumahanga. Dufise intahe nyinshi muzozumva.

Mukomeze gukovya mu gusenga.

-Mpwemu Yera ati: tore amakaye yanyu mwandike ivyo Imana ibabarira vyose kuko ntitevye iraje kubishitsa.

Umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubabungabunga kandi mutsinde inzara, inyota n’intambara z’ivyiyumviro, utujambo satani ashaka gusamaza no kuvangira abariko barasenga.

http://www.abisezerano.com