IHANGA RYERA RY’IMANA RYASOZEREYE AMASENGESHO YO KWISONZESHA RYARI RIMAZEMWO INDWI

IHANGA RYERA RY’IMANA RYASOZEREYE AMASENGESHO YO KWISONZESHA RYARI RIMAZEMWO INDWI YOSE RITANYWA RITARYA RISENGERA ABARUNDI BOSE N’IGIHUGU C’UBURUNDI 
Amasengesho yatanguye igenekerezo rya 15 mwijoro akarangira uyu munsi mwijoro yagenze neza cane kw’isi yose. Yitabwe n’abarundi isinzi abari mugihugu n’abari mu mahanga, yitabwe n’amashengero ari mugihugu c’Uburundi nayo mu mahanga, harimwo n’amashengero y’abanyamahanga bakunda Uburundi.
Imana yariyerekanye irakora ibitangaza, irakiza indwara, abadayimoni barasendwa, ibimuga biranuguruka, abantu bavuga mu ndimi, beshi bahabwa amasezerano, abandi barabohoka. Imana yaremeye gukiza no gukingira igihugu c’Uburundi.
Ibiganiro vy’uyu munsi vyaranzwe n’ibi bikurukira:
1. Ni nde mugabo nka YESU KRISTO, amasengesho yo gushima no kwiragiza Imana yatanguje umunsi ugira 7 w’amasengesho yo kwitanga Ihanga Ryera ry’Imana riimazemwo 7: Radio Isezerano Internationale
2. Amazaburi, ugushima no gusenga. “Ntitubivuga kumunwa gusa twumva bibogaboga”: Radio Isezerano Internationale
3. Twidagadure dushime Imana, turirimbe dushinge intahe kandi dushire hejuru Umwami wacu Yesu Kristo kuko araganje. Hasigaye amasaha make ngo dusozere aya masengesho yo kwisonzesha: Radio Isezerano Internationale
4. Hallelujah, twaranesheje, intsinzi yacu iri muri Yesu. Turirimbe , dutambe, dutwenge twishime nkabana b’Imana: Radio Isezerano Internationale
5. Yesu ni uwanje, nawe umugire uwawe uzoba uhiriwe, arakiza, arabohora, akura kucavu; tumwigine kuko turi abahigwe: Radio Isezerano Internationale
6. Yitwa Yesu, Jésus, Jesus, Ujusu, Yeshuwa, Alapha na Oméga, Emmanuel, Uhoraho Nyenamahoro, Itanguriro n’iherezo, Bitangaza, Umujanama, Imana y’Ubushobozi, Imana Data, Umwami w’Amahoro, Umuremyi , Ndiho , Nduwondiwe, Yehovah …( Yesaya 9:6-9): Radio Isezerano Internationale
7. Kubicaniro mu gihugu c’Uburundi no mu mahanga, muri studio za Radio Isezerano Internationale, n’abari kumiso y’amasengesho bose bahagurutse, twese turiko toramba turirimba  Umwami Yesu. Haguruka nawe aho uri utambire uwo Mwami wawe Yesu Kristo ivyigira abami vyose bimanugwe: Radio Isezerano Internationale
8. Turasozereye amasengesho yo kwitanga abari isaha cumi na zibiri isaha y’iBujumbura mu Burundi. Mwibuke mu gufungura muhere kuri jus canke umutobe, imboga canke salade, hama k’ubuyi muruhuke gato imbere yo gufungura indya zisanzwe. Amahoro n’ubuntu bituruka kuri Yesu Kristo bigumane namwe mwese: Radio Isezerano Internationale
9. Amasengesho yo kurangiza n’amashimwe kuri bose abatavye amasengesho n’abakoze imirimo itandukanye.