Dusengere kandi twigine Amasezerano Meza Imana yahaye igihugu c’Uburundi

*Isezerano ku Burundi, Ivyiza 12 Uhoraho Imana yasezeraniye Ihanga ry’Imana ry’Abarundi*

1. Igihugu c’Uburundi, Uhoraho (YeHoVaH) Imana ya Aburahamu yaragitoranije ngo abarundi bayibere Ihanga Ryera ryayo. (Mbere bamwe baca bivugira ngo *ni Isirayeli ya 2* canke uburundi bw’amata n’ubuki)

2. I Burundi, Uhoraho Imana y’Ubushobozi yahatoboye iriba ry’Agakiza, Umuvyuro n’Ikanguro kandi n’abanyamahanga bazoza kurinywako. (Umurundi wese ategerezwa kwitegurira ubushobozi buvuye mw’ijuru.)

3. *Igihugu c’Uburundi kizokwama kirongogwa n’uwo Uhoraho Imana yo mw’ijuru yirobanuriye* ngo atunganirize Ihanga ryiwe. (Igikenye, ubwicanyi , ugukandamiza n’uruhungo bigiye kurangira )

4. *Intwaro y’uBurundi bw’Isezerano ntizoba ari Républicain, démocratique, théocratique, monarchique canke féodal ni intwaro ’Imana yasezeranye y’akarorero*. ( Murundi wese kubera uburuhe bw’amabi twaciyemwo kuva kera harageze yuko turuhukira imbere y’Imana Ndiho)

5. Uwuzoba yatoranirijwe kurongora uBurundi azoba *azotwara nk’umwami* yorohewe kubera yuko *atamigambwe canke imigwi yitwaje ibigwanisho izomugwanya*, n’ Abarundi bose baziruhutsa bibagire amabi ya kahise. (Harageze yuko umurundi wese atangura gushimira Imana kubwo urukundo rwayo yakunze ihanga ry’Abarundi)

6. *Imbibe z’igihugu c’uBurundi bw’Isezerano zizaguka* kubera agakiza n’ikanguro mu Mpwemu, intwaro nziza, ubutunzi, iterambere n’ubugwaneza bw’ihanga ry’Imana ry’Abarundi. (Abagize intara zegereye uBurundi bazohora biyumvamwo cane kwibera Abarundi, gusumiraho no kuhateramira gusumba ahandi.)

7. Ubutaka bw’uBurundi buzovumugwa, isi ndimwa yimbuke, ifaranga rigire agaciro, impunzi zitahuke, abarundi babeho neza mbere n’abanyamahanga bipfuze kuza kuba I Burundi. (Mwumva tubura gushima iyo Mana ga yemwe yahishuriye ubwiza bwayo n’urukundo yakunze Abarundi!?)

8. Mu Burundi hazoboneka ubutare n’ubundi butunzi buri mu butaka nk’igitoro n’ibindi bizotuma abarundi babaho neza, amabarabara ya kijambere yubakwe, amagorofa maremare yubakwe, ama gari yo kundarayi, indege mu kirere, ibitaro n’abaganga vya kijambere n’ibindi. ( Uburundi bugiye gutera imbere abantu bose kw’isi babwishimire)

9. Urwanko n’amacakubiri y’amoko, imiryango, intara, *imigambwe n’amadini bigiye kuzimangana* abarundi babeho mu mahoro, urukundo, kwubaha no gutinya Imana. (Harageze yuko umurundi wewe atangura kwimenyereza kuba mu Burundi bw’Isezerano mukwiyambura ibibi vyose)

10. Uhoraho Imana Isumba Vyose yasutse Mpwemu y’ubwenge n’ibitanganza mw’Ihanga ryayo ry’Abarundi ku buryo abarundi n’Uburundi bazohinduka n’abanyamahanga bakazotangazwa n’ibihakorekera. (Abarundi bagiye mu mahanga bazozanana n’abanyamahanga bazanye ubwenge, ubumenyi n’ubuhinga n’itunga mu gihugu. Umurundi wese natangure kwitegura ibitangaza n’ubushobozi bw’Imana. )

11. *IkiRundi ni ururimi rw’Ihanga ry’Imana*, ururimi ruzokomera rumenyekane kw’isi yose, n’abanyamahanga baziga kuruvuga, kandi n’ifaranga ry’uburundi rizogira agaciro no mumakungu.

( Barundi mwese ni mutangure guhesha agaciro ururimi rwanyu, muruvuge, murwandikemwo ibitabo kandi murwigishe abana banyu).

12. Imbere yuko Isezerano rishika, murazi yuko Uburundi n’abarundi bariko baraca mu bihe bigoye nk’amagume, ubwicanyi, impfu giturumbuka (inkota), uruhungo, inzara n’ubukene, amagwara, ihamwa n’itotezwa ry’uburyo bwose, ariko hanyuma yivyo bazobera icitegererezo ciza amakungu, kuko hazoboneka ivyo vyiza vyose tudondaguye. (Barundi barundikazi, hanga ryera ry’Imana mwese, ni mwature kandi mutangure gushimira Imana kuri iryo sezerano ryiza ryerekana urukundo Imana yakunze uburundi n’abarundi)

*Menya ukuri nakwo kuzoguha ukwidegemvya* Yohana 8:32.