Urukundo rwanyu rwoye kuba uruheyiheyi. Mwanke ikibi,mumatane n’ivyiza.

ABAROMA 12:9,-21

9 Urukundo rwanyu rwoye kuba uruheyiheyi. Mwanke ikibi,mumatane n’ivyiza.

12 Munezererwe kwizigira ibizoba, mwihanganire amagorwa; mushishikare gusenga. 14 Ababahama mubahezagire ntimubavume,16Muhuze umutima ntimushire umutima ku bikomeye,ariko mugendane n’ivyiyoroheje. Ntimwiyite abanyabgenge.17 Ntimusubirize munkoko umuntu ikibi yabagiriye; mubabare gukora ivyiza imbere y’abantu bose. 19 abo nkunda ntimwihorane arko muhe uburyo uburake bg’Imana gko handitswe ng’uguhora n’ukwanje nije nzobasubiriz munkoko nik’Uhoraho agize. 21Ikibi coye kukunesha,yamara ikibi ukinesheshe iciza.