Urukundo rwanyu rwoye kuba uruheyiheyi. Mwanke ikibi,mumatane n’ivyiza.

ABAROMA 12:9,-21

9 Urukundo rwanyu rwoye kuba uruheyiheyi. Mwanke ikibi,mumatane n’ivyiza.

12 Munezererwe kwizigira ibizoba, mwihanganire amagorwa; mushishikare gusenga. 14 Ababahama mubahezagire ntimubavume,16Muhuze umutima ntimushire umutima ku bikomeye,ariko mugendane n’ivyiyoroheje. Ntimwiyite abanyabgenge.17 Ntimusubirize munkoko umuntu ikibi yabagiriye; mubabare gukora ivyiza imbere y’abantu bose. 19 abo nkunda ntimwihorane arko muhe uburyo uburake bg’Imana gko handitswe ng’uguhora n’ukwanje nije nzobasubiriz munkoko nik’Uhoraho agize. 21Ikibi coye kukunesha,yamara ikibi ukinesheshe iciza.

Publicités