Nta gihwanye nawe, Uhoraho, kuk’ uhambaye, kand’izina ryawe rikaba irihambaye kubw’ububasha bwawe.

YEREMIYA 10:6-7 Nta gihwanye nawe, Uhoraho, kuk’ uhambaye, kand’izina ryawe rikaba irihambaye kubw’ububasha bwawe. Ni nde atogutinya ga Mwami w’ amahanga? kuko bikubereye; kuko mu banyabwenge bose bo mu mahanga, uko bagatsindaje kwose nk’abami, ata wuhwanye nawe. Alleluyaaaaa ncuti mukundwa, Menya ububasha bw’Imana yacu uko bungana, ni wumva ko itari igikanganyoni kitavuga, oya si bayari kitavuga ntanico gishoboye! Ariko Imana yacu Irashoboye! Reka gutinya ivyo ubona ko bikomeye imbere y’amaso yawe, reka gutinya ivyo bisugereje ubugingo bwawe, vyose vyose n’ibiyingiyingi imbere ya NDIHO, Uhoraho niwe Mana Yonyene y’ukuri, ni We Mana nzima, n’Umwami yamaho ibihe bidashira, Alleluyaaaa, DUSENGE : Mwami Imana yacu Mana Ishoboye Witwa Gitangaza n’Ushimwe nta wogereranywa nawe n’Ushimwe Mana ibindi vyose birapfa ariko Wewe Uzokwama uri NDIHO, izina rikomeye izina rihambaye uvuze biraba wategeka bigakomera n’Ushimwe, turakwinginze ubwoko bwawe ngo utegeke guko waravuze iyi ndwi utegeke uyu musi utegeke bimenyekane vyumvikane ko Uri mu ruhande rwacu icubahiro kirushirizeho kuba icawe mw’Izina rya Yesu Kristo Amen.