INTAHE N’AMASHIMWE K’UHORAHO IMANA YACU KUBWABO MUBONA KW’IFOTO

Dufise amashimwe menshi n’intahe ihambaye aho Umwami wacu Yesu Kristo aguma yigaragaza mw’Ihanga ry’Imana. Yesu Kristo ni Uhoraho kandi yavuze yuko atazodutetereza. Ni mudufashe gukura ubwatsi no gushimira Imana kuko yumva amasengesho y’abakozi yitoranirije ngo bamukorere mu kuri no mu Mpwemu. Abavugabutumwa, abasenzi n’abinginzi b’Ihanga ry’Umwami Mana basengeye uyu muryango mubona none warishuwe, ni akanyamuneza. Uyo mu mama mubona kw’ifoto yasengewe haraciye amezi 10 none ubu azibaruka mu kwezi kuza. Inyuma yuko yaramaze imyaka 10 atabona n’iyikoroka. Imana yacu ihabwe icubahiro!

Yicaranye n’umushingantahe wiwe Uhoraho Imana yakijije indwara y’umusipa. Ubu aridegemvya ni muzima yarakize burundu none bose akamwemwe karasya.

Duhamagarira uwariwe wese kwizigira izina ry’ubushobozi, izina rya Yesu Kristo we ariko arakora ibintangaza mw’Ihanga ry’Imana.

Abatizera bose, bamwe bama bahakana ubushobozi bw’Imana, na bamwe bibohera muvyo badashobora gushitsa, mbere na babandi boseze bikurikiza Ihanga ry’Imana bitwaje bagenzwa no guhinyura no gucokorana bakagenda banakora ivyaha mu mpisho, tubahamagarira kwihana baje ku rutonde, bahebe inzira zabo zo kwishushanya kugira ngo bibonere nabo ubwiza bw’Uhoraho Imana bariko baragwanya mukutamenya.

Turongeye gukura ubwatsi no gutanga amashimwe mw’ijuru.

Umwami Yesu ahimbazwe ibihe vyose.

http://www.abisezerano.com