Unkikije inyuma n’imbere, Unshizek’ukuboko kwawe

ZABURI 139: 5-6 Unkikije inyuma n’imbere, Unshizek’ukuboko kwawe. Kumenya ben’ukwo n’igitangaza ntobasha; Kuransiga, simbasha kugushikira. Alleluya. DUSENGE: Mana Mushobora vyose Mana Yera Mana Udukunda turagushimiye cane werekanye urukundo Udukunda kuba tugihemuka impwemu z’abazima n’Ushimwe imbabazi zawe n’ubuntu bwawe vyatubonetseho n’Ushimwe turakwinginze Dawe Mwiza imbabazi zawe zishishikare kutubonekaho uturinde ivyikakisha vy’uburyo bwose utwuzuze mw’inkomezi zawe ivyo vyose vyotuma izina ryawe rirushirizaho guhabwa icubahiro ubiduhere ubuntu mw’Izina rya Yesu Kristo nyen’amahoro n’ikigongwe Amen.