BIGIRIMANA Golden/watsapph+25779610926/69812507 Abacunguwe namaraso ya Kristo Yesu Halelua? KUVUKA KW IHANGA RY ABARUNDI NIMBURI*

IKIGANIRO BURUNDI HAGURUKA

UBUTUMWA BUDASANZWE KU BARUNDI

BIGIRIMANA Golden/watsapph+25779610926/69812507

Abacunguwe namaraso ya Kristo Yesu Halelua?

KUVUKA KW IHANGA RY ABARUNDI NIMBURI*

wewe uhawe ububutumwa usabwe kwihanga ukabusoma bwose.

Yesaya 66:8=>Yesaya yagize iyerekwa rikomeye, yabonye igihugu kiramutswe, atabantu bakirimwo mukanya gato arongera abona ubuvugishwa bukomeye ngo ninde yigeze kubona, ninde yigeze kumva ibimeze bityo?

Yesaya yaragiye kubabwira ibintu bikomeye, ibintu birenze ubwenge bwabo, ibintu bikomeye kumva, ngo ninde yigeze kubona ibisa bityo?

Ngombese igihugu covuka umusi umwe?

Umugore yorara asamye inda bwaca akavyara?

Umwana agukura? Ese uwomwana yovyara abandi bana igihugu kikuzura? Ese ihanga ryokuzura igihugu umusi umwe?

Ivyo biratangaje cane kuko birenze ubwenge bw Umwana w Umuntu! Ariko Imana igiye kubikora k Uburundi mugukora ibidasanzwe.

Iyonitegereje Igihugu cacu c Uburundi mbona kirinyuma muri vyishi, ahumurundi abeshwaho nama dollars 282(kubihugu 5 bikenye), ariko mugihugu gitunze comuri afrika umunyagihugu abeshwaho ni dollars zirenga 2900(kubihugu 5 bitunze muri afrika) kumwaka!

Umuntu akibaza ati ese Mana amasezerano yawe arihehe k Uburundi?

Ariko nanone witegereje mumpwemu ukabona ibimenyetso bigaragaza kwahari kandi agiye kuzura!

Ariko kandi harivyishi dusabwa gukora kugira amasezerano yuzure nimbere yuko Kristo aza!

Abarundi twahawe icogikorwa nikiringo cokugikoramwo.

Mfise vyishi vyokubabwira ariko sindemererwa kubikora.

*UBUTUMWA KUBIYITIRIRA ABURONGOZI BW IHANGA RY ABARUNDI NOKUBAVYIZEYE KWARIBO*

1korinto 4:20 Ubwami bw Imana subwamajambo ariko nubwubushobozi.

Luka 21:31-32 nuko namwe nimwabona ivyo bibaye muze mumenye kubwami bw Imana burihafi.

Ndababwira ukuri abikigihe ntibazorangira ivyovyose bitarashika.

Hashize imyaka itari mike abantu beshi bumva havurwa ivyamasezerano k Uburundi, guhera ico gihe hagiye haza imirwi yabantu yiyitirira kwihagarariye amasezerano, bagatanga ubutumwa kumusi kumusi kubarundi bavuga ivyamasezerano ku Burundi.

Bashinga imisi yokwisonzesha ngobinjire ihanga ry Uburundi, hariho abaje barimumirwi irwana, haza abandi bigisha ivya Théocratie; murabo bose umwewese gushikubu yerekana kwariwe ahagarariye amasezerano.hariho nabiyita ngo nabami b Uburundi bakavugako bahagarariye urutonde rw Uhoraho.

Abarundi bakibaza atese ukuri kwivyuburundi nukuhe?

Mvuze ibi vyose kuko HaricImana yavuganye nanje.*

Maze kwakira amatelefone meshi nabantu beshi bambaza ivyabo nokubijanye n Uburundi canke nubuvugishwa butandukanye buvuga ivy Uburundi Nafashe igihe cogusenga ameze arenze 7, mbaza ukuri kwivyo vyose, nagiye kumenya kwabiyitirira Amasezerano yuburundi ataribo, gushika uyumusi

*Ibi mubimenye Umwami azotwara Uburundi azwi n Uhoraho gusa.*

*Ibintu 10 vyerekana ukuzimira kwabiyitirira amasezerano mukuvuga kwaribo batowe n Uhoraho kurongora Ihanga rya Barundi canke kuryigisha theocratie.*

1.Babonako ivyobigisha ariko kuri abantu bose bakwiye kwemera Bagatako bakavuga kwamadini asenga Dimanche arayasatani.

Bivuzeko nabayasengamwo arabasatani.

2.Harabiyita Abami bihanga ryabarundi atanumwe yigeze abimika, bakirengagizako na Dawidi yimitswe na Samuel atumwe n Uhoraho.

3.Bagiriza abantu barimumigambwe kwatanumwe akijijwe, bakavugako atamu Kristo aja mumatora.

4.Bahinyura abiga theologie bakavugako atawigishwa ijambo ry Imana mwishure, ngwaryigishwa na mpwemu yera.bakibagirako na Paulo yamaze imyaka myishi yiga ivyijambo ry Imana yigishwa nuwitwa Gamaliyeri.

Kandi amaze kwiyerekwa na Kristo akamara imyaka 9, yigishwa ijambo ry Imana numuhanuzi yitwa Simoni akabona kuba intumwa muzindi.

4.Bahinyura abandi mukubonako uwutemera ivyo bigisha adakijijwe.bagaca imanza kubiboneka, bakibagirako Yesu yavuzati mwirinde guca imanza kubiboneka,

5.Bishira hejuru mukuvuga nabi umukuru w Igihugu:bakibagirako Dawidi uwatoranijwe n Uhoraho atigeze ahangara sawuli numusi numwe ngwamuvuge nabi ahubwo yanabuza abamuvuga nabi.

6.Bavugako atanguvu zabo bazokoresha bazogwarwa n Uhoraho,ariko barwana mumajambo bavuga mukunyurana numutima w Dawidi kubayuda nimbere ya sawuli.

7.Biyibagijeko Dawidi naho yaramaze kumenya kwariwe azosubirira yagumye amwumvira kandi acabugufi kugeza igihe Imana yavyikoreye.

8.Bibagiyeko Ubwami bwa Mesiya arubwami bwigenga atawubuvugira atanuwuburwanira mukuvuga.

9.Nobo Ubwabo baragwana ijoro numutaga babaza Imana,kwaribo kuko bagikekeranya kwaribo, Imana ikihorera.bakibwira kwigikwiye bakwiye gukora ibishoboka vyose mukwizera kwabo.

10.bakoresha ijambo ry Imana mukwereka ukuri bigisha ariko bakaryicisha ivyobiyitirira Imana itabagize.(bakavugango bahagarariye amasezerano, bakavuga ngo, bahamagariwe kwigisha theocratie, bakiyita indongozi zihanga ryabarundi)

IMANA irasaba abantu bose biyitirira amasezerano muburyo ataribwo kwihana kugira boye kuzarimbuka mumisi yavuba;kuko batazoramba, nabavuga ivy Imana yabagize kubwamasezerano, basabwa kwihana bakanazimurura abobabeshe.

Bakoresha ijambo ryImana bakaryicisha ivyobiyitirira ngonibo bahagarariye theocratie canke uburongozi bw Ihanga rya Barundi canke amasezerano.

Mbivuze mumvugo yumvwa nabose, nkuko mpwemu w Imana ashoboje .

Uwuri nugutwi niyumve niyumve icompwemu w Imana avuga.