yumvise ivya Yesu, araza, aca hagati y’ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzu yiwe. Yari yibwiye, ati, N’iyo nokora ku mpuzu ziwe gusa, nokira

MARIKO 5:27-28 yumvise ivya Yesu, araza, aca hagati y’ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzu yiwe. Yari yibwiye, ati, N’iyo nokora ku mpuzu ziwe gusa, nokira. Alleluya. Yesu Kristo Umwami w’ abami bose Ntakimunanira, rondera gusa ingene ukwega ubushobozi bwa Yesu ! uyo mugore yararondeye uko ashikira Yesu n’ingene yomukorako gusa ! Alleluya, akoze ku mpuzu ya Kristo Ubushobozi bumuvamwo bw’injira mu mugore ako kanya arakira ! iki gitondo, rondera nawe uko Ubushobozi bw’Umwami wacu Yesu Kristo bukumanukira, bukwinjiremwo. DUSENGE : Dawe Mwiza Wewe Waremye ijuru n’isi n’ibiriko vyose tukuzamuriye amashimwe muri kino gitondo ni vyinshi vyari bibundiye ubugingo bwacu waturinze Mwami n’Ushimwe turakwinginze ng’Ushishikare kuturinda ivyikakisha vy’uburyo bwose usambure imigabo n’imigambi yose y’umurwanizi ku bugingo bwacu Uduhe umugisha utwagurire imbibe zacu Ukoboko kwawe kugende kuturamira uturinde ivyago n’amakuba uduhe amahoro uduhe umunezero Icubahiro kirushirize kuba icawe mw’Izina rya Yesu Kristo Umucunguzi wacu Amen.