Benshi bo mu bazoba basinziriye mw ivu hasi bazokwikangura

Daniyeli 12: 2 Kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mw ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n’ibiteterwa bitazoshira. 4 Nuko rero wewe Daniyeli, gumiza ayo majambo muri ntibate, umatanishe ishashara igitabo cavyo udomemw’ ikimenyetso, gushitsa igihe c’iherezo; ni ho benshi bazoserangura muri co, kand’ ubwenge buzogwira. 9 Aranyishura, at’ Igire, Daniyeli; kukw ayo majambo arakabanga, amatanishijwe ishashara idomyemw’ ikimenyetso, gushitsa igihe c’iherezo, 11 Ikimazi co kwoswa gihora gitangwa uko bukeye uhereye igihe kizokurirwaho, bagashinga ca kizira c’ubuyobe cazanye ubugesera, hazocah’ imisi igihumbi n’amajana abiri na mirongwicenda. 12 Hahirwa uzorindira, agashitsa ku misi igihumbi n’amajana atatu na mirongwitatu n’itanu.