Ivyavuye ku musozi w’amasengesho ku gicaniro c’abavugishwa

*IVYAVUYE KU MUSOZI W’AMASENGESHO.* (12/4/2019)

Hanga ry’Imana namwe mwese bakunzi b’umusaraba.

-Uhoraho Imana akomeza kubatera intege yuko muri Ihanga ryatoranijwe kandi yuko agiye gushitsa vuba ivyo yabasesezeraniye vyose.

-Mpwemu Yera ahishuye yuko hariho abakozi b’Imana bariko barivanga abandi bakirongora mukwigisha ibisunitswe na kameremere kabo ivyo navyo bigatuma amashengero asubira inyuma n’intama zikajuragirika.

– Twese duhamagariwe gusengera igihugu cacu, abakozi b’Imana n’abantu bose kugira ngo bihane kandi bezwe.

– Herekanywe ikintu kivuye mw’ijuru cururuka gifise imishwarara myinshi haca haza ijwi rivuga ngo ni musome muri *Yesaya 9:1-4.*

« Ariko nti buzosubira kwiriranira ukundi ku wahoze ari mu mibabaro, mugihe ca kera yateye agakengegwe mu gihugu (Zabuloni no mu gihugu ca Nafutali, )ariko mu gihe co hanyuma yagiteye icubahiro, ku nzira ikikiye ikiyaga hakurya ya (Yorodani i Galilaya h’abanyamahanga.)

Abantu bagendera mu mwiza babonye umuco mwibshi, ababa mu gihugu c’igitutu c’urupfu nibibi bakiwe n’umuco.

Wagwije ihanga, wabongeye umunezero, banezereregwa imbere yawe nk’umunezero w’iyimbura, nkuwo abantu banezererewe bagabanganye iminyago.

Kuko igiti c’ingogo bamuremeka n’ubuhiri bamukubita mu butikogwa n’inkoni y’uwamuhahaza, wabivunaguye nko kuri wa munsi w’Abamediyani. »

-Wa munsi uteye ubwoba uregereje kandi ni umunsi w’umunezero kuwizera yuko yacunguwe n’amaraso ya Yesu Kristo.

N.B: Muungikire iri ganuke ry’ijuru incuti n’abagenzi.

abisezerano.com