mwumve ijambo ry’Uhoraho, yemwe abahindishwa agashitsi n’ijambo ryiwe

YESAYA 66:5 Ni mwumve ijambo ry’Uhoraho, yemwe abahindishwa agashitsi n’ijambo ryiwe: ati Bene wanyu babanka, bakabaca babahoye izina ryanje, baravuze ng’Uhoraho n’agaragaze icubahiro ciwe, turabe umunezero wanyu ! Ariko bo bazomaramara. Alleluyaaaa. Ncuti y’umusalaba, rema ntiwiganyire, ntiwihebure, iri n’ijambo NDIHO aguhumurije. Kumbure waranswe n’umugore wawe aguhoye gutambira Imana, kumbure waranswe n’umugabo wawe aguhoye gukorera Imana, mu muryango wawe barakwanse kubera ibikorwa ukorera Imana, ugenda ugandaye mumutima kubera abantu, NDIHO Aravuze, bagiye kumaramara, Rema, shishikara igikorwa watanguye, ejo ni heza. DUSENGE : Mana Mushobora vyose twubamye imbere yawe dushima Izina ryawe, wabanye natwe waturinze watuzigamye n’ushimwe Mana Yacu tukweretse uyu musi Ushishikare kutugirira neza ivyo vyose bitavuye mu bugombe bwawe turabisenyaguye mw’Izina rya Yesu Kristo Dukomeze Data Wera Utwuzure kandi Utwuzuze Utwubake kandi Udukomeze ivyo vyose vyotuma Izina ryawe rirushirizaho guhabwa icubahiro ubiduhere ubuntu mw’Izina rya Yesu Kristo Amen.