ngw Imana y’Umwami wacu Yesu Kristo, Data wa twese w’ubwiza, ibahe umutima w’ubwenge no guhishurirwa

ABANYEFESO 1:17-19 ngw Imana y’Umwami wacu Yesu Kristo, Data wa twese w’ubwiza, ibahe umutima w’ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya; ngw amaso y’imitima yanyu yihweze, kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa n’uguhamagara kwayo ivy’ari vyo, mumenye n’itunga ry’ubwiza bw’ishamvu ifise mu bera, mumenye n’ubwiza buhebuje bw’ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera, nk’uko kwa gukora kw’ububasha bw’ubushobozi bwayo kungana. Alleluya. DUSENGE : Data wa Twese uvyagiye mw’Ijuru tugushimiye ubuntu n’imbabazi watugiriye ukaba utweretse uyu musi hari benshi batawubonye n’ushimwe Data Wera Turakwinginze ng’ushishikare kudutahuza amabanga yawe n’ububasha bwawe uko bungana utwigishe kugendera ijambo ryawe utwigishe kugukorera no kugenda uko ugomba ivyo vyose vyotuma izina ryawe rirushirizaho guhabwa icubahiro ubiduhere ubuntu mw’Izina rya Yesu Kristo Umucunguzi wacu Amen.

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s