Uwahoze ari Umushikiranganji w’ukwivuna abansi wa Al Bashir wo muri Sudani baramubitse ngo yapfuye muri 2008 ariko basanze apfunzwe nabi uyu munsi.

Ifoto y’uwahora ari Umushikiranganji wo kwivuna abansi wo muri Sudani mu gihe ca Al Bashir irateye intimba n’umubabaro kuyiraba kwonyene. Uyo Coloneli Ibrahim Chamsadine yahora ari Umushikiranganji wo kwivuna abansi, leta yavuze ngo yishwe n’impanuka basanze ari muzima mugabo yarononekaye umubiri kubera bamuraza Mu munyota, bakamufungurira intica ntikize , yambaye ubusa mw’ibohero ryo mukuzimu i Karthumu aho nyene mu gihugu ca Sudani.

Vyaravugavugwa yuko yoba apfunzwe kuva mu 1995 azira yuko aterekwa intwaro y’agahahazo n’agahoto ya President Omar al-Bashir, ariko leta yari yavuze yuko yapfuye agize impanuka y’isanganya ry’indege.

Mugabo nguyo bamusanze akiriho naho yagiriwe nabi n’ubutegetsi bwa Bashir nawe ubu ari mwibohero. Nguyo kwi foto acambaye umwambaro w’akazi.

Abarundi barayamaze ngo ukora ikibi ukagisanga imbere , wakora iciza naco kikagukurikira.

Uraba wumva birenge ni wewe ubarirwa.