IVYAVUYE KU MUSOZI W’AMASENGESHO

Nkuko musanzwe mubizi, Ihanga Ryera ry’Imana, risanzwe rifise ibicaniro vy’amasengesho yo kukarago 36, mugabo ku munsi ku munsi tuguma twugurura ibicaniro bishasha mu gihugu cacu c’Uburundi no mu mahanga muri Afrika, Amerika, Canada, Ubulaya, Aziya na Ostraliya; nkuko Uhoraho Imana abigomba.

Intumbero si iyindi ni uko abakozi b’Imana batandukanye bo mu mihingo yose y’isi bakora batiziganya mu kugororoka kugira ngo bazane benshi ku gakiza, bazimurure n’intama zazimiye. Ni ukugira ngo abasenzi b’abinginzi b’Ihanga ry’Imana bame ku bicaniro bahagarariye ihanga ry’Abarundi, baririmba, batanga ikimazi c’ishimwe, basengera imitwaro itandukanye kandi bateramiye Isezerano Imana yahaye igihugu c’Uburundi.

Iryo sezerano niryo abarundi bose bazoba bakiriho aho ata mwana w’umurundi canke umunyamahanga azosubira guhogwa uko yavuze, ivyiyumviro vyiwe, ukwemera kwiwe n’ibindi bitandukanya abantu.

Iryo sezerano ni uko hagiye kuba ivugurugwa, umuvyuro n’ikanguro mu bisata vyose vy’igihugu ku buryo abarundi bazobera akarorero amakungu. Ca gihugu umwana w’Umurundi wese abona mu ndoto, igihugu gitemba amata n’ubuki, igihugu atawuzosubira kwicwa, kwangazwa no guturubikwa kubera imvo iyariyo yose.

Ku bicaniro vy’Ihanga ry’Imana vyose, Uhoraho Imana yama itugendera uko bukeye uko bwije ikatubwira yuko turi Ihanga ryatoranijwe atarindi hanga rihari, n’ivyishushanya yuko izobifyonyanga. Ngo turi Ubwoko bw’Imana, Ishengero ry’Imana, Umubiri n’Umugeni wa Kristo, abatotanijwe, abisezerano. Ati narabatoranije mutaravuka, ndabakomeza, ndabaha isezerano none harageze yuko ndabiyereka. Ati uwuzobavuma nzomuvuma, uwuzobahezagira nzomuhezagira. Ati ngiye kubaha igihugu nabasezeraniye. Itanguriro 12:3

Ngo ntihagire muri mwebwe abakebereza icaha n’igisa naco, ntihakabe intonganya, ishari, inzigo, kuvuga nabi no gukora ikibi icarico cose. Ngo mwuzure na bose, mugendane uguca bugufi mugabo mugire ubwenge nk’inzoka. Ngo ku kintu cose mwame musiguza Imana kuko hariho abishushanya baza nka bene data kandi ari amabingira. Ngo mushikame mushire amanga kuko vya bihe vyiza bigiye kuza. Ariko mugihe bitarashika mugire ukwihangana. Matayo 10:16

Ngo nihagira uwubabaza uko bizogenda, muramuha igisokozo kiri mu Abacamanza 14:14 mwigereze ngaho.

Urafise ico ubaza? Urafise umutwaro wo gusengegwa? Urafise inzozi, inyereko cane ubuvugishwa ugomba gusigurigwa? Uragomba kubatizwa muri yorodani? Uragomba kwuzuzwa Mpwemu Yera? Uragomba kwifatanya n’abandi mu murimo w’Imana?

Twandikire kuri abisezerano@yahoo.com canke +257 61404181, +251940846357, +255759413878, +260956275165,+966556674316,

Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo abahezagire!