Umutumiro w’amasengesho yo kwisonzesha azomara 7 yose kugira ngo Imana ikore ibitangaza mu Barundi

UMUTUMIRO W’AMASENGESHO ADASANZWE KUVA 7 GUSHIKA KURI 13/07/2019

“Ukorere Uhoraho umutwaro wawe, nawe azokuramira: Ntazokwigera akundira umugororotsi kunyiganyizwa” (Zaburi 55: 22) Kandi “Ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshe Imana mu gusenga bifatanije no gukenguruka” (Ab’I Filipi 4:6) Dusenga Imana yumva, Imana ivuga kandi ikora ibitangaza, atakiyinanira.

Yamasengesho yo guhamagara Imana mu buryo budasanzwe yashitse. Wibuke kuyatumirira umuryango wawe, incuti n’abagenzi bose kugira ngo mwibonere ibitangaza n’ubwiza bw’Imana. Kuva itariki 7 mwijoro gushika ku mutaga w’itariki 13 zUikwezi kw’indwi (Nyakanga) 2019, Ihanga ry’Imana ryose rizoba riri mu masengesho y’amapfungo, aho abantu bose bazoba bisonzesheje mu gusenga.

1-Ntiwogendana n’Imana ngo wamane ivyaha vyakwizingiriyeko, kirazira.

2-Ntiwogendana n’Imana ngo wame uganzwa na kameremere, ntibibaho.

3-Ntimwogendana n’Imana ngo mwame mu bwicanyi, uruhungo n’iminyororo.

4-Ntimwogendana n’Imana ngo mwamane amagwara n’ubumuga mu mubiri.

5-Ntiwogendana n’Imana ngo wamane inzara, ubukene n’umuvumo.

6-Ntiwogendana n’Imana ngo wame mu karenganyo, amarira n’amaganya.

Ca gihe co gutabagwa kuri wewe, umuryango wawe n’abo ukunda cashitse. Uko uri kwose n’aho uri hose wifatanye n’Ihanga ry’Imana muri aya masengesho y’akataraboneka:

1-Aho ca kiyaga gitukura kigiye kwigaburamwo kabiri uraba(kuvayo 14:21-31)

2-Aho za nkuta z’I Yeriko zigiye gusenyuka mu maso yanyu Yosuwa 6:1-27

3-Aho abavugishwa ba Bayali bagiye gukogwa n’isoni (1Abami 18:20-40)

Kugira ngo mu menye vyukuri yuko ari Uhoraho Imana yabahamagaye. Umwami n’Umukiza wacu Kristo Yesu abahezagire.

www.abisezerano.com, abisezerano@yahoo.co, whatsapp +257-61404181, +251-940846357