Application y’Inyenyeri y’urugendo rw’Ihanga ry’Imana yishire muri telephone ngendanwa yawe.

*YA NYENYERI IRANGA URUGENDO RWIHANGA RYIMANA YABONETSE KW’IJURU KANDI NAWE WOYOKURIKIRANA YITWA “Isezerano”*
🔯✡🔯✡
Voma ( télécharger -download) muri telefone ngendanwa yawe application yitwa « isezerano » kuri:

📳
📳
📲
📲

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isezerano

👆

🏾

👆

🏾

👆

🏾

👆

🏾
1. Ushobora gukurikirana urugendo rwose rw’Ihanga Ryera ry’Imana, aho wibereye hos,  kwumviriza ikibiriraho ibiganiro vyose vya Radio Isezerano Internationale, ijambo ry’Imana, amasengesho, indirimbo, ubuvugishwa, intahe n’amashimwe kandi ukisomera amakuru y’isi yose ijoro n’umurango.

🎙
📟
📻
📺

2. Muzoshobora no gutorana n’abagenzi mwatandukanye mbere ukunguka n’abandi mukayaga, mwandikiranira mbere mukanahamagarana kubuntu, no kurungikiranira infashanyo y’amafaranga.

💌

📧

📝
🔏

3. Muzoshobora no gufashwa mu gusengerwa imitwaro, guhabwa ubufasha bw’Impwemu, mu mibano no mwiterambere.

🙏

🏻

🙏

🏻

🙏

🏻

🎼
🎺
🎸

*Fyonda wakire iyo nyenyeri y’isezerano umenye aho urugendo rw’Ihanga Ryera ry’Imana rugeze*
🤝SANGIZA BOSE KUGIRA BIKURIKIRANIRE URUGENGO RW’IHANGA RY’IMANA.🤝

🙏

🏻Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire.

🙏

🏻