Semerere mubwire Abantu bose bihane, biyeze kandi bareke guta umwanya mu bitagira akamaro.

SEMERERA MUBWIRE ABAREMWE BOSE BIHANE BIYEZE KANDI BAHINDURE INGESO ZABO NTIMUTE UMWANYA MUBITAGIRA IKIMAZI KUKO HARIHO ICO UHORAHO IMANA AGIRA ABAKORERE.

Misionari wa mbere yaje mu Burundi mu mwaka 1935 yitwa Ure avuye muri Sweden, muri uwo mwaka nyene yatanze imburi avuga ko yabonye umuriro utibuka uvuye mw’ijuru, utibukira ku gihugu c’Uburundi; hanyuma urasanzara ukwira isi yose. 

Mu mwaka 1992, Umwinjilisti Rheinhard Bonnke yabonye agahugu gatoya hagati ya Afrika gafise  ishusho y’umutima  (carte en forme de coeur-map in heart shape) karonka umuco munini, maze uwo muco waciye ukwira isi yose. Mu Gikorane c’Amashengero ya Pentikoti cabereye ku Mugara muri Myandagaro (8)1968, hatanzwe imburi yavuze ko mu myaka izoza Imana izoca mu banyagihugu n’abaganza ikazobakoresha ibitangaza bitarigera biboneka kuva ihanga ribayeko, kandi isi yose izohinda umushitsi, cane cane abaganza; kandi ko Uburundi buzoba umuco w’isi yose.

Mu mwaka 2016, Imana yadutegetse kwama turasenga kandi twisonzesheje kugira ngo izane umuvyuro munini cane mu bantu bo mw’ihanga ryacu aho bari hose hagati mu gihugu no mu bindi bihugu vyose vyo kw’isi.

Kubw’ivyo, mwame mufise imisi yo gusenga no kwisonzesha buri yinga kugira ngo Imana izane umuvyuro w’inkomezi w’inyigisho zimaze z’Ijambo ry’Imana uzohindura ihanga ryacu kuba ihanga risha rizobera umuco amahanga yose yo kw’isi.

Uyu munsi Imana yatubwiye ngo semerere mubwire abaremwe bose abari mu gihugu n’abari mu mahanga bihane, biyeze kandi batunganye ingeso zabo bareke guta umwanya mu bitagira akamaro kuko hari ico Uhoraho Imana igire yikorere

Mu gusozera ni vyiza gushira ku muzirikanyi ko ata politike canke umugambwe uzozana impinduro mu Barundi at’ari Ijambo ry’Imana gusa.