Mwige gusoma Ijambo ry’Imana no kuritahura.

Iyo usomye muri Bibiliya inkuru z’agakiza, cane cane mw’Isezerano rishasha usangayo intahe zikomeye :Zakayo asubiza ivyo yanyaze abantu akabiriha incuro kane (Luka 19:8),Yesu ariko abwira Nikodemu ivyo kuvuka ubwa kabiri ,amubwira ko gukizwa ari ukuza mu muco (Yohana 3:21),Yesu ahejeje guharira umugore yafashwe asambana amubwira ati « genda ntugasubire gukora ivyaha » (Yohana 8:11),Yesu ariko aca umugani w’umwana w’icangazi avuga ko gukizwa bisa n’ukuva mu rupfu ati « uyu yari yarapfuye none arazutse » (Luka 15:32),aho Yesu yakiza ikimuga, gihejeje kumenya ko ari Mesiya Yohana yandika ati : « Nawe ati ndizeye,Mwami.Araheza aramupfukamira » (Yohana 9:38). Yesu yongera kugereranya ugukizwa hamwe no guhumuka amaso.Inkuru nyinshi z’agakiza zerekana ko gukizwa kwaba ari uguhinduka mu buryo butangaje aho kahise gatandukana n’igihe umuntu yatanguriye kugendana na Yesu.

Mw’isezerano rya kera Uhoraho yavuga agakiza mu buryo buhambaye nko « kwozwa imyanda n’ibigirwamana », « guhabwa umutima musha »,gushirwamwo Mpwemu kugira umuntu agendere mu vyagezwe vy’Uhoraho » (Ezekiyeli 36:25-27,Yeremiya32:38-40).

Ariko ubu umuntu aravuga ko akijijwe ubuzima bwiwe butagira itandukaniro ry’imbere n’inyuma y’uko amenya Yesu,ubu umuntu aravuga ko akijijwe atanka icaha,atagira ubuzima bw’amasengesho,adasoma Ijambo ry’Imana ubwiwe,atarondera kwiyanka no kwikorera umusalaba,atazi ubutumwa bwiza n’ico ari co (nayo kubuvuga ho ntumubaze ntazi ko ari n’igikorwa ahamagariwe,kanatsinda akenshi ntaba akijijwe),adafise ivyifuzo vy’impwemu vyo kugororoka buri musi,adafise icifuzo c’uko abandi bakizwa mu kubasengera no kubabwira ivy’Umukiza,nta cifuzo afise co kwama ahimbara kandi yubaha Kristo,nta nyota n’inzara yo guhazwa n’Uhoraho no kwanka ivy’isi,nta nyota yo kuronderera muri Kristo inkomezi zo kwama ivyamwa vyiza,gukunda abandi,guca bugufi,n’ibindi…Uwo muntu iyo avuga gushimira Imana aba avuga gushima ko yavyutse,ko vyagenze neza muvyo akora,iyo avuga kwizigira Imana aba avuga kwizigira ivyo izokora bigatuma ivyifuzo vyiwe bikoreka,ntavuga gushima Imana iherutse kumubohora ivyaha,kumuha inyota yo kugororoka no kunezererwa Imana n’agakiza kayo,ubuzima bwubakiye ku Mana kubera Imana imukorera ibintu ntabwo ari kubera icubahiro n’ubwiza bw’Imana arivyo ashira imbere canke kumuraje ishinga, ariko arajwe ishinga n’uko Imana ikora ibintu mu buzima bwiwe akenshi ari ivyifuzo vy’umubiri….umuntu nkuyo yumva ko ari umwana w’Imana kubera ashobora kuririmba akaririmbo kavuga ivyo kuba abana b’Imana ,ko ahora ashira kuri statut akajambo ko muri Bibiliya,ko ahora aririrmba « narahariwe,naracunguwe »,ko ahora aja muri cellule,frate (nukundi bavyita) kubera ahora atanga kanguka,ko akunda utu videos twa Marcel Tunasi nabandi ba pasitori n’abapatiri…Ikindi kinyoma satani yahaye abantu kwinyegezamwo ni ukwitiranya kuvuka ubwa kabiri hamwe n’ibatisimu kuri bamwe,kwatura isengesho ku bandi,kwihana no kwirega buri ndwi canke buri kwezi…hama bakirinda ivyaha « bisarisha » ariko nta kuba umwigishwa wa Kristo yaretse vyose biri muri we,indoto yiwe niyo kwizera Yesu kuko amufitiye umugambi mwiza,yamuremye amuzi,..ko azomuha ubuzima busagutse…Yesu ntabwo ari umunezero ubwiwe ahubwo ni inzira y’umunezero kuri benuwo muntu…

Abantu benshi barabatijwe ariko ntibaravuka ubwaka biri.abantu benshi barizera Imana ariko ntibarayimenya,abantu benshi baraja mu ngoro y’Imana ariko ntibaraba ingoro ya Mpwemu Yera,abantu benshi barazi Yesu w’umukiza ariko ntibazi Yesu w’Umwami aganza agategeka abantu biwe,abantu benshi barazi Yesu ahezagira ariko ntibazi Yesu abohora,ahindura,abantu benshi barazi Yesu atanga umunezero ariko ntibazi Yesu ari umunezero ubwiwe,abantu benshi barazi Yesu asezerana ubugingo busagutse ariko ntibazi Yesu ahamagarira abiwe kwihana,kwiyanka , kwikorera umusalaba,guca ibihimba vy’umubiri kubw’ukugororoka,abantu benshi barazi Yesu atwikorerera imitwaro ariko ntibazi Yesu asaba guheba ivyacu,kuba abanyuma tugakorera abandi,kwifuza ko ubwami bwa Data bwaguka.abantu benshi barazi Yesu atanga ubuzima buhoraho ariko ntibazi Yesu asaba abiwe ko inzira y’ubugingo budashira ari ukwiyeza…Abantu barazi Yesu batarikira ibiganza kuwa mungu ariko ntibazi Yesu aganje ku wa mbere gushika kuwundi wamungu…Abantu benshi barazi Yesu wo mu ndirimbo ariko ntibazi Yesu wo mu mutima,abantu benshi barazi Yesu babwirwa n’abandi kuwa mungu canke mu ma cellules ariko ntibazi Yesu wo mu buzima bwa misi yose….