Intahe n’amashimwe y’Ihanga Ryera ry’Imana: Amasengesho atuma indwara zikira.

Iyi Mana dusenga irahambaye cane ikiza indwara zananiranye iyo yumvise amasengesho y’abera. Nkuko mubibona kuri ayo masanamu, yarakizije indwara y’amaguru yari yarasinzikaje uyo mukenyezi. Umwami wacu Yesu Kristo ahabge icubahiro.