Ihanga Ryera ry’Imana ryipfurije Abarundi bose umwaka mushasha mwiza wa 2020

Uyu mwaka 2020 uze ubabere umwaka wo gutabarigwamwo no kwishugwa muri vyose. Umwami Yesu abahezagire!