Ibimenyetso vy’ibihe: muri commune Musongati mu ntara ya Rutana imirima n’ibitungwa vyahonejwe

Commune Musongati, imitumba ya Nyabisindu, Yove, igice ca Gatakazi,imvura y’urubura rwinshi n’umuyaga iguye isaha cenda: 15h ihejeje kwonona biteye ubwoba imirima yose ndetse rukaba ruciretse. Abenegihugu ntaco bizeye kuzorondera muvyo barimye barifumbereje.Bakeneye uwobagarukirako.