Abashingamateka bariko bariga kuremeka ibirenze umuntu umwe!

Ivyavugiwe ngoro y’inama nshingamateka

Abarundi bafise vyinshi bibahuza na vyinshi bibatandukanya mu mbono zabo. Utwo turusho benshi babona yuko batariko baratugenera urwego mugabo bariko baraduha umuntu kugira ngo ababise kuco yicayeko. Boba bariko baragura canke bashima! Tubitege amaso kuko umuntu aragerageza ariko Imana yoyo igishinga.