“Ikanguro ry’indirimbo nsha y’abatoranijwe” Dr Levi Rukundo.

Agatabo kavuga ikanguro Ihanga ry’Imana ryimirije gutwara

RABA ICO IMANA YAVUZE NTUHAGARARE KUVYO UBONESHA AMASO ( HARI INDIRIMBO NSHA)

Mu Kirundi ivugurugwa, umuvyuro n’ikanguro ni amajambo abantu benshi batamenyereye kandi afise ivyitiranwa. Uvuze impemburo, kuvyura, umuvyutso, kugira muzima, gusubuzamwo intege, gukanguka canke ayandi majambo yerekeza ku bintu vy’imfungugwa bitanga intege uba uriko uravuga ikanguro. Nico kuwe no gukora ikintu gituma umuntu aboneka yuko yagizwe muzima, akanura, atahura kandi afise ishaka ryo gutungana, kugororoka no gutumbera ukuri, uba uriko aravuga ikanguro mu majambo atandukanye
Ikanguro riba igihe umuntu, abantu, igihugu, ibihugu, ihanga canke isi yose iba yavuye mu buntu ikagwa. Riba igihe umuntu canke abantu baba bahezemwo intege bakagwa isari, bakaraba bagira bahwere. Iyo barabutse, haba habaye ikanguro. Ikanguro riraba mu muzima bga misi yose mugabo aha turivuga muvyerekeye ukubaho muvyerekeye ubugingo bg’ Impwemu. Iryo kanguro riba mu gihe abantu baba bidibamiye mu vyaha vyabo; nico kimwe niyo baba batwawe akayombekere n’imiruho, amagogwa, intambara, ubgicanyi, akarenganyo n’ibindi bibi bigatuma bagerera kure y’Imana. Iyo bikubise agashi bakava ibuzimu bakaja I buntu bakagarukira ukuri n’inzira Imana yabaciriye haba habaye ikanguro.
Haravugwa ikanguro kandi iyo Imana yo nyene kubera ibihe isi iba yimirije gucamwo, ihagurutsa umuntu canke abantu ikabakoresha kugira ngo isuke ivugurugwa, umuvyuro n’ikanguro mwishengero, mu ntara, mu gihugu, mu bihugu canke kw’isi yose. Uko nikwotubona hari ibikorane n’amakanguro atandukanye kuva mu gihe ca kera gushika mu gihe kiza.
Tugira tubacire ku mayange ikanguro ry’umukogote, iry’umuriro, iry’umutsima n’amazi, iry’ubuki n’ikanguro ry’indirimbo. Ni muri ayo makanguro tubona abantu bagize uruhara mu bikogwa vy’Imana bitandukanye vyazanye ivugurugwa, umuvyuro n’ikanguro mu bihe bitandukanye kw’isi.

 1. Ikanguro ry’umukogote ryerekana ugutabagwa. Yakobo yabonye imikogote yarungitswe kumujana kubonana n’umwana wiwe Yosefu umutima wiwe urarabuka [Itanguriro 45:26-27] Umukogote cabaye ikimenyetso gisubizamwo ubuzima, gituma umutima wari wahagaze usubira gutera, kigatuma ubgene busubira gutembera. Isirayeli yaciye avuga ati ndagenda nje kubona umwana wanje ntarapfa. Yakobo yarazi yuko agiye kubona umwana wiwe Yozefu naho atari bgamubone nkuko natwe tuzi neza yuko tuzobona Yesu Kristo amaso mu yandi [1Abitesalonike 4:13-18]
  Abo isirayeli bari baratatanye inzara yarateye iwabo, Imana isa n’iyabahevye. Hanyuma basubira kumenya yuko hariho Imana ishitsa ivyo yasezeranye ibicishije mu nzira zidatahuritse mu maso y’abana b’abantu. Aho inzozi zateye ishari ryatumye bagurisha umuvukanyi wabo. Nawe akagwanira ukugororoka mugabo bikamuviramwo gutabga mu mvuto. Murizo mvuto nyene Imana igakoresha inzozi zatumye isezerano rishitswa. Ni nkuko tuzi yuko tuzomubona ibikogwa vy’Umwami wacu vuba cane [1Petero 1:7-9]
  Ivyo vyizigiro bizanwa no kubona umukogote bisubizamwo ubugingo uwizera wese bikamuha kwemera adakekeranya yuko azobona umukiza wamubambiwe. Muri kahise, umukogote werekana igikoresho gihambaye c’intambara, co kurerugwa, c’inkomezi, c’ubuvugishwa, c’umutumwa, c’urudandazwa, c’ukuduzwa mw’ijuru, … [ 1Samuel 13:5, Itanguriro 46:29, Ivyakozwe n’Intumwa 8:29, Ivyahishuriwe Yohana 9:9, 2Abami 5:21, Yeremiya 4:13, 2Ingoma 16:8, Indirimbo 1:9, Abacamanza 1:19, zaburi 68:17]
 2. Ikanguro ry’umuriro (umuriro ugereranya Uhoraho Imana) Mose ari kuragira intama mu bugaragwa, abumazemwo inyaka 40, yari yaratakaje icizere co kuzosubira kuba umuntu nkabandi. Yicaye yicurikiriye, ariko aracura intimba maze akangugwa n’umuriro uriko uragurumana mu gisaka caka kidatongongoka. [Kuvayo 3:1-22]
  Muri uwo muriro yahumviye ijwi ry’Imana rimubgira riti kura ibirato vyawe ( ubgibone, ukwiganira, uruhumyi kumaso n’ibindi bimubuza kumenya yuko ari uwo agaciro kanini) kuko aho uhagaze ari ahera, kuko uri uwatoranijwe, uri mu bgiza bg’Imana kandi kugiye kuyobora ihanga ry’Imana urikure mu gihugu c’uburetwa, uritware i siyoni, I Kanani mu gihugu c’isezerano, igihugu narahiye ba sokuruza banyu, igihugu gitemba amata n’ubuki.
  Iryo kanguro ry’umuriro niryo ryatumye ahaguruka adatinya kuko yari kumwe n’Imana , Uhoraho Nyeningabo, aja ku kirimba kwa Pharawo, akora ibitangaza, ahereza amategeko Ihanga ryatunyujwe n’imibabaro n’imiruho yo mu buja, ararikura muri egiputa aragenda imbere, naryo riramukurikira.
  *Kubera iryo kanguro ry’umuriro Mose n’Ihanga baciye mu mbobane z’imisozi ishira mu bugaragwa, ahatagira inzira haserukira mu rufunzo hagaserukira ku kiyaga gitukura kitagira ikiraro.
  *Kubera iryo kanguro ry’umuriro, Ihanga rya Isirayeli ryariboneye ingene ikiyaga gicikamwo kabiri, bakajabuka kw’isi yumye kandi abansi babo babakurikiye bagahonera bose muri ico kiyaga.
  *Kubera iryo kanguro ryo kugendana n’Imana Ihanga rya Isirayeli riri mu bugaragwa ryariboneye Uhoraho Imana mu nkingi y’igicu ababera ubgugamo ku zuba ry’umurango, mwijoro akababera ikimuri ari mu nkingi y’umuriro maze bakagenda ahabona mw’ijoro n’umurango. Iryo kanguro yari Imana ubgayo yihishuriye Ihanga ryayo:
 • Mugukora ibitanga muri Egiputa Mose yatunga inkoni yiwe mw’Ijuru ya Mana yabonye kandi yumvise ijwi mu muriro ikarekura urubura rurabagizwamwo umuriro [Kuvayo 9:23]
 • Uwo muriro uva mw’ijuru niwo Mose yahamagaye ku muryango wa Kora [Guharura 16:35]
 • Uwo muriro wo mw’ijuru ni nawo warigase abahungu ba Aroni murumuna wa Mose [Abalewi 10:2]
 • Kenshi no mu minsi yakurikiye, Imana yiyerekanye mu gukoresha umuriro mu gucira abantu urubanza nkigihe ca Sodoma na Gomora [Itanguriro 19:24, Luka 17:290],
 • Aho umwami Ahaziya yagomba gupfunga umuvugishwa Eliya [2 Abami 1:10-12] Imana yariyerekanye mu muriro.
 • Mukwakira ikimazi ca aho Eliya yatanga ikimazi ku musozi Karumeli [ Abami 18:38], ica Dawidi [1Ingoma 21:26] ikimazi ca Salomo umuhungu wa Dawidi [2 Ingoma 7:1]
 1. Ikanguro ry’umutsima n’amazi, ryerekana Yesu Kristo na Mpwemu Yera. Umukate cankeumutsima n’amazi vyasubije ubuzima muri wa munyegiputa, umugurano w’umwamaleki [1 Samweli 30:11-12] kandi vyasubije inkomezi mu mukozi w’Imana Eliya [1Abami 19:5-8] yari aryamye asinziriye, umumarayika aramukoma ati vyuka urye kandi unywe kugira ngo ubandanye urugendo. Nguyo rero umuvyuro n’ikanguro vyerekana ishusho ya Yesu kristo na Mpwemu Yera kuko Yesu ari umukate w’ubugingo [Yohana 6:47-48] kandi Mpwemu Year yuzuza [Yohana 6:35]
  Amazi ahishura Mpwemu Yera [Yohana 7:37-39] Ico umuntu wese akeneye ni ukwakira Yesu Kristo akuzuzwa Mpwemu Yera kugira ngo munda yiwe hatembamwo inzuzi z’ubugingo.
  -Amazi yasubijemwo intege Samusoni [Yuda 15:19] Ibi ni ishusho ya Mpwemu Yera. Samusoni yari yiriwe aragwana n’abansi biwe umunsi wose ririra, natwe n’uko mu buzima bga minsi yose twirigwa turagwana n’umwansi satani. Tugwana n’ivyaha rikirigwa rikarenga ni naco gituma dukenera kwuzuzwa Mpwemu Yera [Abayefeso 5:18.]
  -Amazi yakikije urupfu umwana wa Aburahamu Ishimayeli ari kumwe na nyina Hagayi bari mu bugaragwa bgi Berisheba. Imana yuguruye amaso ya Hagayi aca abona iriba ry’amazi maze aravoma umukuza aramiza umwana wiwe. [Itanguriro 21:19]
  Muri Bibiliya Yera umutsima usigura intsinzi ku rupfu [Yohana 21:13, Luka 24:35], kunezereregwa ubuzima budahera [Matayo 26;26-29], ukugororoka [2Abikorinto 9:10], gukorera Imana [Luka 9:3, zaburi 37:25], ubutunzi n’amahoro [Imigani 30:8], Kwama twizeye Imana [Kuvayo 16:4-5], ivyokurya vy’Impwemu n’ijambo ry’Imana [Gusubiramuvyagezwe 8:3, Yobu 23:12], hari naho mugabo usigura ubukunzi bginda [Matayo 4:3-4].
  Umutsima canke mukate ni ingabirano y’Imana: Nkaho Mose yagaburira abantu Manu ivuye mw’ijuru bari mu bugaragwa; aho Yesu yagaburira abantu barenge ibihumbi bitanu canke aho Yesu yatanga ingaburo yera yakiriye umutsima arawumanyura ati: “Ni mwakire murye mwese kuko uyu ari umubiri wanje uza gutangwa ku bganyu” [Luka 22:19, Yohani 6:35],
  Amazi avugwa kenshi kandi insiguro yayo irahambaye cane. Kenshi amazi ashira kuri Yesu Kristo nkuko bivugwa ni ubugingo no kwuzuzwa. Amazi yerekana gusubizwa intege, ukwozwa ivyaha, kuba mushasha, kwuzuzwa Mpwemu Yera, kuronka ubugingo budashira no gusubizwa itoto. [Abayefeso 5:26-27, Ezekiel 36:25, Abaheburayo 10:22, Yohani 5:7-9, Yesaya 12;3, Yohana 4:10, 4:14, 7:37-39, Ivyakozwe n’intumwa 8:36-3, Ivyahishuriwe Yohana 21:6, Yeremiya 2;13]
 2. Umuvyuro n’ikanguro vy’ubuki. Ubuki bgasubijemwo intege Yonatani [1 Samweli 14:27] Abantu bose bari badendebukiwe, bacitse inkokora, inkomezi zabaheranye hasigaye yuko bose birunda hasi kubera kugwa inzara. Yonatani atuma inkoni yiwe ku buki bgariko burajojota maze ararigata aca asubizwamwo intege.
  Niko bimera no muvyo Impwemu, abantu baragwa umwumwa, bagagwa isari kubera kutaronka ubutumwa bgiza. Ijambo ry’Imana rikanyegezwa canke rikavuganwa ibinyoma, uburyarya n’ububeshi, rikavangwa n’inyigisho ataco zimaze, abantu bakiyima ukuri. Ubuki ni ishusho y’ijambo ry’Imana kuko Ijambo ry’Imana n’uburyohe. Amajambo y’Imana arusha ubuki gusosa mu kanwa k’uwizera [Zaburi 19:9-10 na Zaburi 119:103] Burya turakeneye kurya ubuki bg’Ijambo ry’Imana kugira ntitugwe isari y’impwemu kandi kugira ngo tugire ibonekegwa n’Imana ry’ukuri [Abayefeso 1:17-18.]
  Muri Bibiliya Imana yasezeraniye Ihanga rya Isirayeli igihugu gitemba amata n’ubuki. [Kuvayo 3:6-8] Ikimenyetso c’umusesekara, ukworohegwa, umutekano n’iterambere. Ubuki muri muri Bibiliya ni ikimenyetso c’amagara meza [1Samweli 14:24-27]. Ubuki bgari ingemu y’icubahiro [Kuvayo 43:11], Igitabo c’ubgenge kirerekana ubgiza bg’ubuki [Imigani 24:13], Umuvugishwa n’Imana Yohani Umubatiza yabeshwaho n’ubuki bg’ifunderi [Matayo 3:1-4], Naho munda umuzingo w’igitabo udasosa, mukanwa hoho uryoshe nk’ubuki [Ivyahishuriwe Yohana 10:7-11]. Ijambo ry’Imana ni umuco, ni itara [Zaburi 119:105]
  Mu nzozi iyo urose ubuki, busigura ubutunzi, iterambere ryiyongera ku rukundo n’itunga ry’amafaranga. Ubuki ni kandi ikimenyetso co kurondoka no kugwira. Ni ikimenyetso c’umunezero, uburyohe no kudibama mu vyiza.
  Amakanguro yagiye araba kw’isi kuva kuri Yohana Umubatiza, Yesu Kristo, intumwa Pawulo n’abandi bo gushika uyu munsi, yabaye amakanguro y’ubuki. Turabona ingene abakozi b’Imana batandukanye bahagurukijwe ngo bakangurire abantu gusubira kwibuka urukundo rw’Imana, kwibuka aho bavuye bakagwa maze bakavyukira kugororoka.
  Guhamagarira abantu kugarukira ivyagezwe no guhagararire ukuri kw’ijambo ry’Imana niryo kanguro isi imazemwo ibihe birebire. Burya ku muntu yatamiye ijambo ry’ukuri azokubgira yuko ritanga ukwidegemvya [Yohana 8:32] Ijambo ry’Imana rirasosa, riraryoshe kandi rifise akanovera k’umutsama w’ubuki. Uwabaye umukizwa w’ukuri wese arazi ukwo ijambo ry’Imana riryoshe kuboryo abatarakizwa bavuga yuko gukizwa ari ubusazi. Kandi uwariye ku mutsama w’ijambo ry’Imana aho kumubgira ngo arihebe utuma umwica. [Ivaykozwen’Intumwa 4:18-30]
  Inyuma yaho Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo agiriye mw’ijuru, intumwa zarabandanije igikogwa c’ivugurugwa, umuvyuro n’ikanguro Yesu yasize atanguje. Mugabo kuva mu mwaka 312 mu kinjana ca 4 isi yinjiye mu mwiza w’umuzitanya aho umupagani w’umuganzabami Constantino asukiranirije ivyizegwa vy’abapagani n’ivyo aba Kristo hagakurikira guhindukiza ijambo ry’Imana. Ibinjana hafi 10 isi yuzuyemwo umwiza w’umuzitanya gushika aho Martin Luther (1483-15460 azaniye ivugurugwa, umuvyuro n’ikanguro muri 1520 mu rusinziriza gw’ivyizegwa abaganzabami b’abakatolika b’I Roma bari basutse mw’ishengero. Martin Luther yari umupatiri, yarahishuye aremanga ku mugaragaro yuko agakiza gatanga ubuzima budahera budatangwa n’ibikogwa vyiza vy’umuntu mugabo yuko bironkeka kubuntu bg’Imana mu kwizera Yesu Kristo n’Umwami n’umukiza yoza agahanagura ivyaha. [Abaroma 6:23]
  Kuva mu kinjana ca 18, harabaye amakanguro y’ubuki menshi mu bihe bitandukanye. Habaye :

a. Ikanguro mu myaka ya 1727, 1792, 1830, 1857, na 1882.

b. Ikanguro ryo mu 1850-1900 muri Kanada, Amerika na Australiya.

c. Ikanguro ryitiriwe George Whitefield na John Wesley muri 1904-1905

d. Ikanguro ryitiriwe ibarabara rya Azusa muri 1906

e. Ikanguro mu gihugu ca Chili mu 1909 ryatandukiriye Afrika, Amerika, na Aziya (Piongyang).

f. Ikanguro ryo mu 1930 ryitiriwe abalokole

g. Ikanguro ry’itiriwe abantu ba Yesu ryo mu 1970

h. Ikanguro ry’i Bariyo ryo mu 1971.

i. Ikanguro rya William Marion Branham (1909-1965) ryashitse kw’isi yose

j. Ikanguro rya (Billy) William Franklin Graham (1918-2018) kw’isi yose

k. Ikanguro rya Reinhard Bonke (1940- 2019) muri Afrika.

l. Ikanguro rya David Yonggi Cho (1936) afise imyaka 84 ubu akaba afise n’ishengero ririmwo abantu 830.000 mu gihugu ca Koreya yepfo.
Hari n’abandi benshi bo mu bihugu bitandukanye vya Amerika, Afrika, Aziya, Kanada, Ubulaya, Ostraliya n’ahandi kw’isi bariko baratanga ubutumwa bgiza bga Yesu Kristo, bg’ijambo ry’Imana risosa nk’ubuki. No ngaha mu hihugu iwacu hariho abavugabutumwa bakorera mu mashengero atandukanye no ku mishora bavuga ubutumwa bg’ikanguro ry’UBUKI muhora mubumva bavuga ubutumwa bg’impemburo, gukanguka, guhaguruka, kubohoka, impamba n’ibindi biganiro.

 1. Ikanguro ry’indirimbo nsha y’abacunguwe. Ikanguro si ibikorane vy’abavugabutumwa rurangiranwa canke ubutumwa buvugwa kuvyerekeye ikanguro. Kandi ikanguro si ikintu gishika kubera umukozi w’Imana afise ingabire. Insiguro y’ukuri y’ikanguro muri Bibiliya Yera ni igihe abantu b’Imana batahuye yuko bakeneye ivugurugwa, umuvyuro n’ikanguro kugira ngo basubizwemwo intege zo kugendana na Yesu. Ivugurugwa, umuvyuro n’ikanguro bihera mu mitima y’abantu, mu mazu yabo, hanyuma bigatandukira amashengero, abanyagihugu, ibisagara, n’Ihanga ryose. Iryo niryo kanguro ry’ukuri. Ikanguro isi igiye kwinjiramwo ubu n’iryo indirimbo nsha y’abacunguwe [Ivyahishuriwe Yohana 5:9]
  Ni ikanguro ryishimikiza imikogote, umuriro, umutsima, amazi n’ubuki kugira ngi umugeni wa Kristo aho ari hose kw’isi ahaguruke yimenyereze kuririmba ya ndirimbo nsha. Ikanguro ry’indirimbo y’abera riratandukanye n’ayandi makanguro kuko ryoryo ni iryasezeranywe n’Imana ryo mu minsi y’iherezo rigiye gutwagwa n’Ihanga Ryera ry’Imana kuja gukangura UMUGENI wa Kristo aho ari hose kw’isi rimumenyeshe yuko Yesu Kristo agire agaruke. Rizokwigisha abantu yuko hageze kuvavanura n’ivy’isi vyose abantu bakihana, bagatunganya ingeso zabo maze bakezwa kuko barindiriye ukugaruka kw’Umwami n’Umucunguzi yababambiwe, uwabiguze, uwabakoye amaraso y’igiciro kuko agiye kuza kubatwara mw’ijuru nkuko yabisezeranye. Ni ivugurugwa ry’imico n’imigenzo, umuvyuro mw’ijambo ry’Imana n’ikanguro ryo gushitswa kw’isezerano. Abantu bose bazomenya ubumana bga Yesu Kristo, umubatizo w’ukuri n’inzira igana mw’ijuru. [Yohana 14:1-11]
  Muri iri kanguro ry’Indirimbo nsha, Ihanga ry’Imana n’abera bose bagiye kunyuragira isi yose bakwiza ubutumwa bgiza bg’umusaraba wa Yesu Kristo, bakumbuza, bibutsa kandi bamenyereza abera bose Indirimbo y’abacunguwe, izoririmbga wa munsi twese tuzoba dukoraniye imbere y’intebe y’Imana. [Ivyahishuriwe Yohana 5:9 na 14:3]
  Kuva kera, ugutazira uhoraho kwamye gukogwa mu buryo b’indirimbo, amazaburi n’ibicurarangisho vy’ubgoko bgose. Kandi abantu bose bamye bagira umunezero utagira uko wongana gushika naho bibutsa abantu yuko umukiza agomba kugaruka kandi yuko urukiza rw’abantu bose ruturuka kuri we wenyene. “…Jewe Uhoraho naguhamagaue mu bugororotsi: nzogufata nkuzigame, ngutange ng’ubere abantu isezerano, n’abanyamahanga ubabere umuco; ng’uhumure impumyi, ngusohore imbohe mw’obohero, n’abicaye mu mwiza ngo bave munzu y’imbohe….Ni Muririmbire Uhoraho Indirimbo nsha, n’ishimwe ryiwe uhereye ku mpera z’isi, , muririmbe yemwe abagenda ku kiyaga, n’ibiri murico vyose, namwe biyaya vyo kuri co , n’ababibamwo…” [ Yesaya 42:6, 7 na 10]
  Uretse yuko indirimbo yerekana ugutazira umukiza kubera ugukiza kwiwe, indirimbo yerekana umunezero wo mu mutima no gushira hejuru umucunguzi kubgo kunesha abansi b’Imana n’abo abantu. [Zaburi 32:11, 33:3, 40:3, 52:6,96:1, 98:1, 144:9, 149:1]
  Mu buzima bga misi yose indirimbo ishobora gukiza imitima ibabaye, ahari amaganya n’amarira hagaseruka umunezero, ugutekana no kworohegwa. Indirimbo iravyura umutima n’umushaha wacu, igasukura ubgenge bgacu. Indirimbo irakomeza umutima bgenge wacu igafasha kubika muri ntibate ijambo twahawe, mbere n’umubiri wacu ugakira ingwara zitandukanye.
  Indirimbo nigwo rurimi ruhuza abantu bose kw’isi. Nkuko igihugu cose gifise ururimi gwaco canke indimi zaco niko hari n’indimi zitandukanye. Ariko ururimi abantu bose uko bakoraniye kw’isi bumva, ni ururimi rw’indirimbo. “…mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n’imiryango yose n’indimi zose bahagaze imbere y’iyo ntebe y’umwagazi w’intama” [Ivyahishuriwe Yohana 7:9]
  Indirimbo izana umunezero, ubumwe, ugutosora ubgenge, kugira ibishobisho vyiza, ukwiyumvira neza, ukwibuka no kuryohegwa. Iy’isi turimwo uyu munsi yiziziwe n’impwemu mbi z’ubgicanyi, ubupfumu, gusenga satani, ubusambanyi bg’ishano, ubusuma, kuvuga nabi abandi n’ubundi bubisha. Kumpande zine z’isi harakenewe abaririmvyi n’abacuraranzi bigisha indirimbo nsha y’abacunguwe, nka kurya impwemu mbi yafata sawuli Dawidi akamuvugiriza inanga agaca akira. [1Samweli 16:23]
  Nkuko bakize abansi babo, Mose yaciye aririmba indirimbo, [Kuvayo 15:1-21], niko ihanga Ryera ry’Imana rigiye gukwiragira isi yose rimenyesha abaremwe bose yuko abera bagiye gutaha aho bazoririmba indirimbo nsha y’abakijijwe. Bazomenyesha amahanga ibi bikuikira:
 2. Imana yaturemye kugira ngo duse nayo kandi tubane nayo akaramata [Itanguriro 1-2, 2:15, 2:25] Twaremewe guha Imana icubahiro. [Zaburi 19:1, Abaroma 1:16-23, Umusiguzi 12:13, Abahebura yo 10:31, luka 12:5]
 3. Ivyaha vyacu vyadutandukanije n’Imana [Itanguriro 3:6,3:23-24] kandi bose bakoze ivyaha ntibashikira ubgiza bg’Imana [Abaroma 3:23]
 4. Icaha ntigishobora guhanagugwa n’ibikogwa vyiza vyawe [Itanguriro4:1-4] canke ugutanga ibimazi [Abalewi 4:27-31] Ivyagezwe ntibigukiza ivyaha, vyatanzwe kugira ngo vyereke abayuda uko babaho neza [Kuvayo 20:1-17, Yesaya 64:6 na Abigalatiya 323-25]
 5. Yesu yarishe igiciro c’icaha, arapfa, arahambga hanyuma arazuka [Matayo 5:17, Luka 24:46, Yohana 19:30] kugira ngo akize abazokwizera Imana bose. Ntayindi nzira ihari ishikana umuntu mw’ijuru akaronka ubuzima budahera. [Yohana 14:6] Imbere yuko Aburahamu (sekuru w’abizera)abaho Yesu Kristo yariho [Yohana 8:58]. Yesu yariho, Yesu Yamyeho yamanye n’Imana, yari Imana kandi ibintu vyose vyaremwe nawe [Yohana1:1] Yesu ni itanguriro n’iherezo, Alpha na Omega [Ivyahishuriwe Yohana 1:8, 21:6, 22:13] Burya rero abantu bose babatijwe n’intumwa babatijwe mw’izina rya Yesu [Ivyakzwe n’Intumwa 2:38, 8:12, 8:16, 10:48, 19:5, 22:16, Abigalatiya 3:27] Uwizera Yesu Kristo wese aca aronka ubuzima budashira [Abayefeso 2:8-9, Yohana 3:24]
 6. Ubuzima bgo kubana na Yesu Kristo butangurira aha kw’isi, ubu nyene [ Abayefeso 5:18, Ivyahishuriwe Yohana 22:5] Kugira ngo abantu bamenye yuko bitegurira kuririmba indirimbo nsha y’abacunguwe, bategerezwa kubaho ubuzima bg’uwihanye neza, bgatunganije ingeso kandi bugororotse muri vyose. Kugira ngo tuzoje kubana n’Uhoraho Imana mw’ijuru, dutegerezwa kubaho ubuzima butagira akanenge, kugira umutima ukeye kandi utunganye tukiri muri uyu mubiri. Abantu bose bategerezwa kwimenyereza kubaho ubuzima bugororotse muri vyose turi hano kw’isi kugira ngo twitegurire ukugaruka kwa Yesu Kristo. Ngiryo ikanguro ry’indirimbo nsha kandi ngiryo Ishengero canke umugeni wa Yesu Kristo – Ihanga Ryera ry’Imana. [Abikolosayi 1:18, Ivyakozwen’Intumwa, 20:28, Abayefeso 1:22-23, 5:23-25, 5:32, 2Abikorinto 11:2]

Mu bihe vyose vy’umuvyuro n’ikanguro, harabaho imboneza, zihagararira ukuri, abitanga n’ababera akarorero abandi kugira ngo ikanguro rihaguruke. Harakenegwa imitima ikeye kandi yacishijwe mw’ishure ry’Imana. Abantu baciye bugufi, batahura abandi kandi bemanga ukuri. Abo nibo rero batwara urumuri rw’ikanguro abandi bagakurikira maze ngabo zose za Yesu Kristo zigakurikira abo bejejwe. Umwe wese muribo ni umwana w’Umwami wacu, nkuko Aburahamu yumviye Imana agacika igikomangoma, sekuru w’abizera niko nabo bahagarara kuco Imana yavuze. Abo nibo baronka ubushobozi budasanzwe kandi baba bakeneye iyo binjiye mu masengesho. Murumva yuko baba bakeneyeubushobozi nkubga ba Eliya bumwe ukwizera kwabo kwugurura amadirisha yo mw’ijuru canke kukayugara. [1 Abami 17:1] Abo ba Eliya nibo Uhoraho Imana y’amasezerano yasezeraniye abayubaha bo mu minsi y’iherezo [Malakiya 4:5]

Ubushobozi ntibuzanwa n’akigoro umuntu aba agize muri ako kanya, ahubgo bwama buri mu buzima bg’umuntu agendana n’Imana ijoro n’umurango. Hamwe ubuzima bg’abantu ari ivyo bose babonesha amaso gusa, ibikogwa vy’abavuga yuko bakorera Imana bimara umwanya urume rumara kandi bitumuka nk’inkungugu kuko bitagira urufatiro. Ariko nimba dushingiye imizi muri Kristo Yesu, twarahindutse tukama tuvugana n’Imana mw’ibanga tuzokwamana inkomezi ibihe bidashira.

Imana rero iturungikire abatoranijwe batikunda, badakunda inyungu zabo ahubgo biteguriye kwitangira umurimo wa Data. Abo nibo bakomeza ihanga ry’Imana.

INZIRA Z’IKANGURO

Ikanguro rishika mu nzira nyinshi. Bitegwa nigihe, abantu hamwe n’ibituma nyamukuru:

-Ikanguro rishobora kuza risigura ukwikangura mu mpwemu kw’umuntu ku giti ciwe, inyuma yaho atahuriye yuko yasubiye inyuma canke aronse umuco mushasha atari bgabone. Uwo muvyuro umutera gusubira kwitanga mu kugendana n’Imana, bikazana ikanguro muri we.

-Ikanguro rirashobora gusigura kandi ibikorane vyitirigwa umuvyuro n’ikanguro vyatunganijwe n’ishengero canke umugwi w’abakozi b’Imana kugira abantu bahinduke kandi bamenye ijambo ry’Imana gusumba uko vyahora.

-Ikanguro kandi rirashobora kuvugwa mu gihe habaye ikintu kidasanzwe gishitse giturumbuka maze kikanyiganyiza ishengero kikanarishira mu muvyuro n’ikanguro bidasanzwe aho abantu bahabga ukwihana bidasanzwe n’inkomezi nkuko vyabaye mu gihe ca Jonathan Edwards mw’ishengerorya (Northampton, Amerika) mu mwaka wa 1734–35. Ni nako vyabaye mu gihe c’Ikanguro ryitirigwa Welsh ryo muri 1904–05 ryabaye muri Amerika, ubgongereza, scandinaviya, Uburaya, ubuhindi na Brezil.

-Ikanguro rishobora kubonwa kandi igihe umuhari canke ishure ry’ivyo impwemu rihinduye ivyizegwa, imico n’imigenzo kandi bikajanwa gushitswa kure mu zindi ntara bikanamara igihe kitari gito. Aha twofata nk’ihinduka ryazanywe na Martin Luther muri 1517 ryo muri kiliziya katolika ryamenyekanye kw’isi yose canke ico bise ikanguro (transatlantic) njabukamazi ryo 1739–48 no 1857–1861ryamamaye muri Amerika n’ubgongereza.

 • Hariho n’ikanguro ryo guhindura umudeli wa kera nkuko vyagiye biraba muri kahise. Aho abantu baribaza bati iyi ngendo y’amashengero y’ubu ijana n’ibihe tugezemwo, aba kristo ntaho bazoba bataniye n’amadini y’isi yiyitirira Kristo canke n’ayo yandini aturuka kuri abo biyita ngo n’abahanuzi n’intumwa z’Imana kandi bafise imico n’imigenzo y’igipagani. Nico gituma haje ikanguro ryitiriwe Yohani Calvin, William Farel, Theodore Beza na Yohani Knox ryo mu kinjana ca 16, kubera yuko ivyanditswe vyafashwe nkivyo kworohereza abantu no kubafasha gushika kuco bashaka.

N’uyu munsi hariho inyigisho n’ibikogwa vyerekana yuko amashengero ameze nkamatongo y’abapfuye atakintu na kimwe ciza kihakorekera. Abo ntibazoba mu mugabane w’abamenye Yesu nawe akabamenya [ Matayo 25:35-40]

Hariho amadini n’amashengero aterekana yuko imico n’imigenzo y’abantu yononekaye, ntavuge ivyerekeye ibikogwa vya Mpwemu Yera, ivy’uko amaraso ya Yesu Kristo yoza icaha, ivyo urubanza rwo gupfa kubera icaha mbere inyigisho zabo biyitirira Imana ntizinavuge ubu Mana bga Yesu Kristo. Abantu barakwiriye kwiga kwambuka hakurya y’uruzi rw’urupfu. Hariho rero abantu bibaza yuko hakwiriye ikanguro ku buryo bga kera nkuko abavugabutumwa bo mu bgongereza babikoze mu binjana birangiye. [Yeremiya 23:16-17]

Nkuko twabivuze tubisubiremwo, ikanguro twimirije siryo ivyiyumviro vy’abana b’ababtu. Si umugabi wabo. Ni iryo Uhoraho Imana yateguye agasezerana yuko rizoba mu minsi y’iherezo. Turakwiriye rero gutamba tugatarika kubera yuko ari twebge twagomwe n’Imana gukoreshwa muri ibi bihe vyanyuma. Uhoraho Imana Nyen’ububasha ahabge icubahiro.

Imirongo yo muri Bibiliya ivuga ikanguro

 • …yaraduhembuye kugira ngo twubake ingoro y’Imana yacu, kandi ng dusane ahasenyutse…. [Ezira 9:9]
 • Duhembure, natwe turambaza izina ryawe, natwe nti tuzosubira inyuma ngo tukuveko[ Zaburi 85:6]
 • Umutima wanje wamatanye n’umukungugu, n’ungire muzima nkuko ijambo ryawe ryavuze. [Zaburi 119:25]
 • Iki nico kimara umubabaro mu marushwa, kuko ijambo ryawe ryangize muzima. [Zaburi 119:50]
  [Zaburi 119:149, Yesaya 1:27, 57:15, Ezechiel 29:21, Yesaya 43:20, Ivyakozwen’Intumwa3:19-20, 2 Ingoma 7:14, Zaburi 80:18, Ezekieyeli 29:21]

DUSENGE

Mana Uhoraho uri mw’ijuru, turagushima cane yuko wadukunze ataco twari turi ukaturema kuko udufitiye imigambi myiza wo kubana nawe ibihe vyose. Turagushima yuko wadukunze naho twari abanyavyaha maze ugasiga icubahiro cawe mw’ijuru, ukihindura umuntu kugira ngo uze kudupfira uducungure kubgo umuvumo w’icaha c’urupfu, urashizwe hejuru mwami n’umukiza wacu Yesu Kristo.

None rero Uhoraho, nkuko watwihishuriye kandi ukatuzeza amabanga yo gutwara inkuru nziza y’ubgami bgawe mu gihugu waduhaye cose no mubindi bihugu vyo kw’isi, turiteguye gukizwa, kezwa no ku gukorera gushika ku mpera z’isi twamamaza ubuntu, imbabazi n’urukundo vyawe kugira ngo abatarakumenya bakumenye kandi bitegurire kugaruka kwawe. Uturinde, utuzigame kandi uduhe inkomezi mw’izina ry’ubushobozi rya Yesu Kristo, Amen!