Urutonde rw'amasengesho y'Ihanga ry'Imana y'iy'indwi

URUTONDE RW’AMASENGESHO Y’INDWI YO KUVA KU 03/2- 10/2/2020

 Ihanga Ryera ry’Imana ni Ishengero rya Yesu Kristo, Mu gihugu cacu c’Uburundi ryitwa: ISHENGERO RYA YESU KRISTO- IHANGA RY’IMANA. Rifise ibicaniro mu ntara zose z’igihugu c’Uburundi no mu bindi bihugu vya Afrika, Canada, Amerika, Australia, Ubulaya na Aziya. Ihanga ry’Imana rimaze imyaka myishi atakindi rikora atari ugusengera amasezerano Uhoraho Imana yahaye igihugu c’Uburundi, gusengera imitwaro itandukanye, kwigisha ubutumwa bgiza bga Yesu Kristo no kuramura abanyengabire batandukanye. Ivyo vyose bikogwa kugira ngo Ishengero rya Yesu Kristo ryitegurire gutegura umugeni wa Yesu Kristo mu Burundi no mu mahanga, mu muvyuro n’ikanguro rigiye kuza. Iryo shengero rya Yesu Kristo ni n’Ihanga ry’Imana co kimwe n’abizera bose biteguriye gutambukira vuba cane mu bihe vy’isezerano Imana yasezeraniye igihugu c’Uburundi n’ibihe vy’ikanguro kw’isi yose. Umurundi wese afise ico Uhoraho Nyeningabo yamuhishuriye kw’Ihanga Ryera ry’Imana canke ugomba kurimenya n’usaba ubufasha butandukanye, arahawe kaze. Mwese murahawe kaze kwifatanya n’Ihanga ry’Imana mu rugendo rugana Isezerano ry’Imana. Twandikire kuri ihangaryimana@gmail.com, whatsapp: +(257) 6140-4181 canke +(1) 914-448-3650.

URUFATIRO

Vyabihe mwarindiriye kuva kera biregereje. Imana iraje kubashitsako ivyo yabasezeraniye. Muzokwereka Abarundi n’abanyamahanga yuko Ihanga Uhoraho Imana yirobanuriye mu gihe ca kera yaryise ISIRAYERI kandi yarihaye IVYAGEZWE [Abalewi 26:46, Abaroma 9:4] ngo bibe urufatiro. Ihanga ryo Hanyuma, Uhoraho Imana yitoranirije yaryise ISHENGERO RYA YESU KRISTO [Matayo 16:18, Abikolosayi 1:18, Ivyakozwe n’intumwa 20:28] kandi yarihaye UKWIZERA Yesu Kristo nk’Umwami n’umukiza no KWIHANA IVYAHA kuba urufatiro. [ Imigani 3:5-6, Yahana 3:16, Abaroma 10:9-10, Ivyakozwen’intumwa3:19, 16:31, 1 Yohana 1:9] Ishengero rya Yesu Kristo rigiye kwerekana mu gihugu no mu mahanga yuko atari intwaro z’ubuhinga n’ivyiyumviro vy’abana b’abantu nka Demokarasi, Tewokarasi, Monarishi canke izindi zishobora kukaza amahoro, urukundo n’iterambere; mugabo yuko ari imico, imigenzo n’akaranga vya Kristo Yesu kabishoboye. [Abayefeso3:20, Yeremiya 29:11, Abaheburayo 13:20-21]

IVYO MPWEMU YERA AHISHURA

1. Bidatevye Umwami Yesu Kristo araje kwihesha icubahiro mu gihugu no mw’ishengero kandi abantu bose bazomenya yuko mw’Ijuru hari Imana yumva, ivuga kandi igakora.

2. Harageze yuko umuntu wese yisengera akongera agasengera umuryango wiwe. Ni igihe co kwezwa, kwitunganya no kwizera. Abantu biyambure ivyaha, uburyarya no kwiyorobeka muvyo Imana kugira ngo bakire.

INYIGISHO

Umukristo wese ategerezwa kugira ukwizera gushitse kukaba mu rufatiro rwiwe.  [1Abikorinto 3:10-17]

1.    Iyo urufatiro rwawe atari urwo ukuri, ugira ubuzima buhushagirika kuko budashobora guhagarara mu bihe bigoye. [Matayo 7, 1 Abikorinto 3: 10-11]

2.    Hama hariho inyungu, ingana n’urufatiro wubakiyeko. Wubakiye kuri Yesu Kristo ntakikunyiganyiza kuko ni rutare rutanyiganyiga [Zaburi 62:1-2, Abaheburayo 12:28]

3.    Mpwemu w’Imana adwebera muri twebge akadukomeza, akaduhishurira amabanga kandi akatwereka inzira. [Yohana 14:26,16:13, Abaroma 8:14 na 8:17]

4.    Imana yaduhaye ivyo dukeneye vyose kugira ngo twubakire ku rufatiro rw’ukwizera. Dufise Yesu Kristo, Mpwemu Yera, Ijambo ry’Imana n’ishengero ryayo. [Abikorinto 3: 21-23]

5.    Imana yaduhaye imigisha y’uburyo bgose kandi mu nzira zose iyo tuyizeye. Kubaho ni inyungu no gupfa ni inyungu. [Abifilipi 1:21, Abaroma 12:1, 2 Abikorinto 5:8]

 Iyo wubakiye ku rufatiro rw’ukuri, birashoboka yuko ugira ukwizera gutuje no mubihe bigoye kuko ibiboneka n’ibitaboneka vyose biba bifise ikimazi kuri wewe. Ibintu bikurikira bigufasha guhagarara mu kwizera:

1.         Ushize umutima n’ubgenge bgawe ku gushimira Imana kuvyo ishobora gukora, ukuyishimira kuvyo izogukorera n’ivyo imaze kugukorera. [ Ingoma 16:34, 1 Abikorinto1:4]

2.         Wama usoma ijambo ry’Imana kandi unasenga. Mw’ijambo ry’Imana harimwo ivyo ukeneye kumenya vyose muvyo impwemu kandi iyo wama usenga bituma wongegwa inkomezi kandi ugahishurigwa amabanga. [1Yohana 5:14, Abayefeso 6:18, Matayo 6:5]

3.         Uhora umenya ivyiza bizanwa n’ukwizera gutuje nk’amahoro n’umunezero  bisesekara mu mutima wawe no mu bihe bigoye. [ Abayefeso 2:8-9, 1 Petero 1:8-9, 1 Timoteyo 6:11]

– Ukwizera kwacu nti guhagaze ku majambo meza y’abantu, ku bgenge bginshi bg’iy’isi canke ku bushobozi bgacu mugabo ukwizera kwacu guhagaze ku kumenya ubushobozi bg’Imana. [2 Samweli 22:33, Yobu 26:7-14, Zaburi 71:18na 147:4-4, Yeremiya 10:12-13, Matayo 22:29]

– Ukwizera kwacu guhagaze ku bushobozi bg’ubutumwa bgiza bga Yesu Kristo. Ubgo bushobozi bg’umusaraba bgagaragariye mu gupfa, uguhambga no kuzuka kw’Umwami n’umukiza wacu Yesu Kristo. [Yahana 11:25-26, 1 Abitesaloniki 4:14, 1 Petero 1:3, Abaroma 6:5-6, Abaheburayo 13:20-21]

– Kugira ngo tugire ukwizera gutuje no mu bihe bigoye:(1) Tworonka ubgenge buva kuri Mpwemu Yera, ni ukubusaba. (2) Twomenya ico turi muri Yesu Kristo: iyo watoranijwe ugahabga isezerano. (3) Twihanye neza, dufise umutima utunganye kandi duciye bugufi.

IMPANURO

– Ntihakagire muri mwebge umuntu abaho afise imitima ibiri kandi adatunganye mu nzira ziwe zose. [Yakobo 1:8] Aho niho hava ubuhumane mw’ishengero n’ahera h’Imana mu kwifatanya n’abatizera, mu kwifatanya n’abapagani n’abakora ibizira ngo ni amasengesho mpuzamadini. [ 2 Abikorinto 6:14, Abayefeso 5:8-14, Yohana 3:19]

Mwirinde gushira imitima yanyu ku nsaku n’ibihuha bivugigwa ku mihora ngurukana bumenyi nka whatsapp, facebook, youtube n’iyindi ariko mushinge imitima yanyu kuco Ijuru ritangaza. Mwame mwiyumvira kandi mwinovora ico Uhoraho Imana yavuganye namwe gusa. [Abayefeso 5:6, 2 Timoteyo 2:16, Imigani 14:23, Hoseya 10:4]

IMITWARO

– Dukurikije urutonde rw’amasengesho twahawe n’ijuru, umwanya ku mwanya tuzosenga ngo ubugombe bg’Imana bube ku gihugu cacu c’Uburundi.

– Tuzosengera umurongozi Imana yashize imbere mw’Ihanga ryayo, abo bakorana bose bari mu gihugu no kumpande zine z’isi, abakuru b’ibicaniro, abakozi b’Imana bose hamwe n’Ihanga Ryera ryose.

-Tuzosengera abari mu buzimire bg’amadini canke inyigisho z’uruvange kugira ngo ab’Imana ibihishurire, abanyavyaha bihane n’abagerereye kure y’Imana bagaruke ku gakiza kugira ngo bose binjire begere umusaraba kandi baramirize mu rugendo ruja mw’ijuru.

– Tuzosengera impfuvyi, abapfakazi, abageze muzabukuru, abapfunzwe, abahunze, abagendana ubumuga, abagwaye, abashonje, abatagira aho baba, abari mu mutekano muke, n’iyindi mitwaro itandukanye.

Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo abahezagire mwese, Amen!