Uko ibimenyetso vy'uwanduye COVID-19 vyibonekeza ku minsi 9

IBIMENYETSO UKO BIKURIKIRANA KU MUNSU KU MUNSI IYO WANDUYE COVID-19

Umunsi wa 1 gushika kuwa 3

 • Ibimenyetso vy’uwufise giripe isanzwe
 • Kubabara buke buke mu muhogo
 • Nta muriro, nta no gucika inkokora, umuntu ashobora gufungura.

Umunsi ugira 4

 • Ku babara mu muhogo no kwumva umeze nabi mu mubiri
 • Ijwi risaraye
 • Ubushuhe (umuriro wa 30.5 C)
 • Kubura akayabagu mu gufungura
 • Kumeneka umutwe bukebuke no gucibgamwo bukebuke.

Umunsi ugira 5

 • Kubabara mu muhogo no gusarara
 • Ubushuhe (umuriro uri hagati ya 36.5 na 36.7C)
 • Gucika inkokora, kubabara mu ngingo n’ubu babare bg’umubiri.

Umunsi ugira 6

 • Kwumva inyonko (umuriro 37C) no gukorora cane
 • Kubabara mu muhogo uvuze ijambo, umize amate canke imfungurwa.
 • Kwumva urushe kandi ushaka kuryama
 • Guhemagurika no guhezera, Kubabara ku ntoke
 • Gucibgamwo no kudahwa

Umunsi ugira 7

 • Kwumva inyonko nyinshi (ubushuhe 37.4C-37.8C)
 • Inkorora nyinshi ifise ibikorogwa.
 • Kubabara umutwe no ku mubiri.
 • Gucibgamwo cane no kudahwa.

Umunsi ugira 8

 • Inyonko (Umuriro 38C no kuduga)
 • Kubabara uhemye no kubabara mu amahaha.
 • Gukorora, kubabara umutwe n’umubiri wose

Umunsi ugira 9

 • Ibimenyetso vyose twavuze bitera biba nabi.
 • Inyonko iraduga, inkorora ikaba nyinshi ukababara uhemye.

Haba harageze gupimwa amaraso no guca mw’iradio (imishwarara X) kugira ngo uvurwe neza

IVYITONDEGWA: Mwirinde ibihuha vy’imburakimazi, mwumvire impanuro z’abaganga n’abaganza.