Ihanga ry’Imana rifise kazoza gahambaye mu gihugu no mw’isi mu gikorwa co gutwara ikanguro

Mugihe hariho abadatahura icarico isezerano Uhoraho Imana yasezeraniye ihanga ry’Abarundi bakitiranya ivyo Imana n’ivyo mw’isi bakivugira n’ubujuju bginshi ngo ni ivya politike; Uhoraho Imana wewe akomeza guhishurira abafise amatwi yo kwumva yuko bokwugurura amarembo kugira ngo Ihanga ry’Imana ritunganye umugeni wa Kristo Yesu mukuvuga umutumwa bgiza bg’umwuzuzo mu gihugu no mu makungu kugira ngo Umwami Yesu yamamare.

2 commentaires sur “Ihanga ry’Imana rifise kazoza gahambaye mu gihugu no mw’isi mu gikorwa co gutwara ikanguro

Les commentaires sont fermés.