Muragabe: Uhoraho Imana yarahiye yuko atazosangira icubahiro ciwe n’umuntu n’umwe. Nti murwe mu kutamenya!

UHORAHO IMANA YARARAHIYE YUKO ATAZOSANGIRA ICUBAHIRO CIWE N’UMUNTU CANKE IKIGIRWAMANA.

Muri ibi bihe vy’iherezo tugezemwo hari vyinshi bigerageza kugwisha aba-Kristo mu kubabuza ingendo nyakuri bahamagariwe. Muri ivyo hariho bimwe satani akora yinyegeje n’ibindi akora kumugaragararo. Kandi igihe cose ariko arayovya, abantu benshi bakimbukira ibinyoma kuko ababgira utujambo dusosa tutagiramwo ukuri na gukeya. Akanabasamaza mukuvuga utu na turiya.
Turagabishije abantu bariko baratwarwa mu mahonero ku mugaragaro mu gukurikira ubuzimire no gukorera satani ku mugaragaro aho gusoma Bibiliya yose ngo batahure bagakwegwa n’akarongo kamwe nako nyene bakagasoma igice. Tubahe akarorero kamwe muri twinshi.
Hari umurundi ku mazina yiwe y’ukuri yitwa Muhimpundu Lambert yiyise Muhiyimpundu Yoshuwa, Umwami w’ubukiriro, wo ku gishitsi ca Dawidi nkuko mubibona ku masanamu yiwe. Abamukurikira murahonye nkuko ijuru ribitangaza:

  1. Yoshuwa mu gihebulayo risigura Yesu. Yeshua mu ki Armayike na Yehoshua mu giheburayo. Ukwo kwihindura izina rya Yesu bifise intumbero. [Matayo 24:11].
  2. Umwami w’Ubukiriro ni Yesu Kristo kuko niwe mukiza w’abamwizeye bose. [IVYAKOZWE N’INTUMWA 4:10-12, ABAHEBURAYO 2:14-15, IVYAHISHURIWE YONANA 5:9]. Ijambo ubukiriro rivuye mu gukiza. Umukiza nawe ni Kristo Yesu. Uwihaye izina ryiwe nawe yiyise umwami aca yiyongerako icubahiro c’Umukiza mukwiyita yuko aganza igihugu c’indoto ziwe yise ubukiriro. Ubukiriro bg’uwaremwe wese ni muri Yesu Kristo gusa. Raba amazina y’amarogotano yihaye ku mafoto.
  3. Umunago wo ku gishitsi ca Dawidi ni Yesu Kristo. [ Yesaya11:1; Yeremiya 23:5]. Uwo wundi yihagurukije raba kwifoto yiwe niwe yiyita umunago wo ku gishitsi ca Dawidi.
    Muragabe, muragabe nti muhone kubera ukutamenya. Turi mu bihe vya nyuma kandi inkota y’Imana yururutse kuririka abanyakibi, abakurikiye umugararizo. Ntihagire uzovuga yuko ataburiwe n’umuzo w’abigira [ MESIYA, KRISTO, YESU] turabibamenyesheje mubazibukire mwihane mwezwe kugira ngo mukire. Uhoraho Imana yarahiye yuko adashobora gusangira icubahiro ciwe n’umuntu n’umwe canke ikigirwamana [Yesaya 42:8]
    Umwami Yesu Kristo yamamare!