Umubatizo no gutanga ivyambarwa mu ntara ya Karusi/Ihanga Ryera ry’Imana

IGIKORWA C’ISHENGERO RYA YESU KRISTO IHANGA RYERA RY’IMANA CO KUBATIZA ABIZERA NO GUTANGA IVYAMBARWA KU BATISHOBOYE MU NTARA YA KARUSI

Kuri iri genekerezo rya 12/03/2022, Ishengero rya Yesu Kristo- IHANGA RYERA RY’IMANA ryo mu ntara ya Karusi ryazindukanye umunezero wo kubatiza abizera no gutanga ivyambarwa ku batishoboye bo mu micungararo.
Umwami Yesu Kristo yamamare!