Ibintu indwi dutangarijwe iy’indwi.

IY’INDWI NI MEIYEZE MUSENGE KUGIRA NGO MWITEGURIRE KWAKIRA IVYASEZERANYWE.

Umuntu wese asuzume umutima wiwe, ibikorwa vyiwe n’imvugo ziwe. Asanze ata caha canke ijwi rimwagiriza ikibi aheze asenge ati : “Mana shitsa ivyo wadusezeraniye.” Uhoraho Imana irakunda abo yaremye kandi ibafitiye umugambi mwiza. Ico idusaba gusa ni ukwizera n’ukwezwa maze tukayisaba ivyiza yadusezeraniye.
Ngivyo ibintu indwi dutangarijwe muri iyo ndwi. Tubigendereze.
Umwami Yesu Kristo yamamare, Amen!