Musengere ico mwasezeraniwe kandi muzimurure abazimiye barwanya izina rya Yesu Kristo Uhoraho.

MUSENGERE AMASEZERANO TWAHAWE KANDI MUZIMURURE ABAZIMIYE BARWANYA IZINA RYA YESU KRISTO UHORAHO KANDI BARYINYEGEJEMWO

Hariho abantu mu Burundi bakubagurwa n’impwemu zihumanye. Kandi ntizitinya kwiyitirira izina ryiza ry’Uhoraho mugabo zikazira mbere zikaziririza mu kurwanya zivuye inyuma izina riruta ayandi mazina yose. Izina rya YESU KRISTO atarindi zina ryo gukirizwamwo [Abaroma 10:13], Izina indimi zose zitegerezwa kwatura n’amavi yose agapfukama [Abifilipi 2:9] mw’ijuru , kw’isi n’ibgina. Iryo zina satani, abadayimoni n’ibihweba vyabo kw’isi biryumvise birahungabana, bikadedemba mbere bakavuga aya muhe. Muhora mu bumva, murababona no ngaha ku mbuga kuko naho bari kurushi, ubushobozi buri muri iryo zina ry’Umwami, Umucunguzi YESU KRISTO ntibutuma batekana kuko rikiza abarwaye, rizura abapfuye, ripfugura ababoshwe rikana haza abashonje. Umuntu wese arushe n’uwuremerewe yirukire YESU KRISTO aramuruhura. [Matayo 11:28-30]
Abatamiye ku nyigisho za satani iyo ari ikuzimu n’intumwa yiwe iyo ibohewe mu mbobane rikuru ni muyogwe, murutswe kugira ngo mukire ubgo burozi mwariye bgo kurwanya izina rya YESU KRISTO kuko niwe ntango n’iherezo AlFA na OMEGA [Ivyahishuriwe Yohana 22:13]. Uwo YESU KRISTO niwe Mwami w’Amahoro, niwe Data wa twese, Uhoraho [ Yesaya 9:6] mugerageza kwiyitirira. Ni muzimurure abo bantu bazimizwa n’impwemu z’ubijora n’inyigisho z’ubupfu [Lambert Muhimpundu] bagaruke kuri YESU KRISTO arababohora kuko niwe kuri n’ibuye rigumya imfuruka [Yonana 8:32] Uwe niwe ashobora kubasomora akanabakiza izo ngoyi za satani barimwo. Barondere bose mubahe ubutumwa bgiza bga YESU KRISTO bakire, uwubuteye umugongo azoba ari ikivume [ 1Abikorinto 12:3] uwo muce mumwihorera.
UMWAMI N’UMUCUNGUZI YESU KRISTO YAMAMARE!