Uze wiyubare ni wibonako ibi bimenyetso bikurikira kuko n’ivy’impfunya mu gakiza.

IBIMENYETSO WOKWIBONAKO UGACA UMENYA YUKO WATEWE KUKO BITANGURIRA UGUPFUNYWA MU MPWEMU.

Uriyubara igihe uzibonako bino bimenyetso mu buzima bwawe.

 1. Uzobe maso igihe gusenga Imana bihindutse ikintu kigoye kuri wewe.
 2. Uzobe maso mu gihe kwisonzesha bibaye umugani mu nteguro zawe mu vya Mpwemu.
 3. Uragaba igihe wumva utakinezerwa n’ugusoma ijambo ry’Imana.
 4. Uragaba igihe gukora ibikorwa vy’Imana bikubereye umutwaro ukomeye aho kukubera umuhezagiro.
 5. Uzobe maso igihe uzumva kubaho wejejwe bigutera kwumva uri nko mw’ibohero.
 6. Uragaba igihe uzumva kwibanira n’abatazi Imana ari ikintu c’igiciro muri wewe.
 7. Uraba maso igihe uzumva ufise inzara n’inyota yo kwibera mu bidahimbara Imana.
 8. Uragaba igihe uzobona kuvyuka gusenga mw’ijoro bibaye umugani mu rugo ubamwo.
 9. Uraba maso muvukanyi igihe uzumva udakeneye Umwami Yesu n’umusi umwe gusa ukikenerera ibindi.
 10. Uzobe maso igihe uzumva ukeneye kurya kenshi kuruta incuro usenga.
 11. Uragaba igihe uzoba utagisangira n’abandi imirongo y’Ijambo ry’Imana.
 12. Murabe maso igihe muzovuga ubutumwa mushaka kweyegeranirizako abantu gusa.
 13. Muragabe igihe mumara umwanya munini kuri facebook,whatsap,tweeter n’izindi mbuga ngurukanabumenyi.Izi mbuga zabaye nk’ibigirwamana umwansi Satani akoresha kandi kuri benshi zatwaye ikibanza Imana.
 14. Uraba maso igihe ubutumwa nk’ubu bukurambira gusoma,ariko inkuru zisetsa,iz’ibiterasoni zikakuryohera gusoma.
  Murabere maso ibi vyose bene Data bakundwa.Tube maso kuko Satani we ntasinziriye.

Twitegure Yesu Kristo agiye kuza kujana abiteguye. Anti-Kristo n’imburabgenge yahenze bamaramare.

UMAMI N’UMUKIZA YESU KRISTO YAMAMARE!