Imigabo icumi ushobora kwigira kugira ngo ugire amahoro yo mumutima.

1. Niwaba ufise urukundo, banza ukunde uwakuremye kuruta vyose.
2.*Niwaba ufise ishavu,banza urigirire shetani*

3. Niwaba ufise urwanko, banza wanke igicumuro.

4. *Niwaba ufise ubwoba, uratinya kwikura ku Mana.*

5. Niwaba uri n’ico wishimiye, urishimira ko izina ryawe ryanditwe mu gitabo c’ubugingo.

6. Niwaba ubona kure, raba aho iki gihe kigeze.

7. Niwaba uzi kwiyumvira, banza wibaze iyo wavuye n’iyo uzoja.

8. Niwaba ukunda gusoma, banza usome ijambo ry’Imana.

9. Ukaba wama ugira amasezerano, banza usezeranire Imana kuyikorera kandi ubishitse.

10. Niwaba ushaka iterambere, banza urondere iry’umutima wawe.

_SHETANI ISHOBORA KUKWEREKA KO BIDAKENEWE, ARIKO NTUYUMVIRE KUKO, KURYA IMVURA IGWA IGASIGA IBOMBETSE IMISOZI, NIKO N’IJAMBO RY’ IMANA RIDASUBIRA INYUMA ATACO RIKOZE KU WURYUMVISE. AMEN_

Publicités