» Rinda umutima wawe kuko ari iriba ridudubizamwo ubugingo bwawe » 

KUMEYA KURINDA UMUTIMA Uyu musi turaraba icokorwa ngoturinde umutima

➡ Bisaba kwirinda ivyaha ninzira bizananamwo

Izonzira nizi:

1-Amaso=Zaburi119:37👉🏼 Ukebukishe Amaso yanje noye kuraba ibitagira ikimazi ungire muzima munzira zawe.

2-Kwirinda inyigisho z’ibinyoma.   

Mugushikama turinda umutima hari ibikwiye 

01-Kwirinda kuraba nogusoma ibintu bitagira umumaro canke kubivuga.

Efeso 4:29

Ahubwo tukihatira Kwiga ijambo ry’Imana  

Zaburi119 :11

Imigani30:5-6

Kandi tukagira n’amasengesho

Efeso 6:18

Luka 22:39’40

Iyo umuntu adasoma ijambo ry’Imana ntabwo ashobora kwirinda kubera ntahandi wohurira nayo

⛔Dukwiye gutungwa n’ijambo ry’Imana nkuko dutungwa nivyo kurya. JC 326pg

Amasengesho ni ikirwanisho gikomeye mugutsinda Satani 

Ayo mashengesho ariburyo butatu. 

1 – Gusenga where rete

2-Gusenga urumubandi

3-Ayo usengera mubikorwa vyawe.

Ayo yose aranesha umurwanizi.

Bene Data bashikanje nakangahe Duta umwanya mubiyago bitagira umumaro muma flim zurukoza Soni zihindura u bwoko bacu?

Nimuze duhinduke duhe Umitima yacu Yesu Kristo abariwe ayiganza.Amen

Ndaku💗💓💞💜❣💕caneee 

Publicités