Nkuko Yesu yerekanye umuryango wiwe uwariwe namwe ni mugate ubwoko bw’Imana nkumuryango wawe.

🌈YESU YEREKANA UMURYANGO WIWE BWITE🌈MARIKO 3:35. Umuntu wese akora ivyo IMANA igomba ni we murumunanje,ni we mushikanja,ni we Mama.

MARIKO 12:30_31.

30.Kandi mukundishe UHORAHO IMANA yanyu imitima yanyu yose,n’ubwenge bwanyu bwose,n’inkomezi zanyu zose.

31.iryakabiri ngiri,mukunde bagenzi banyu nk’uko mwikunda;ntarindi bwirizwa risumba Ayo.👏

AMEN HIMBAZWA MWAMI YESU👏

Publicités