Ijambo ry’Imana mushikirizwa na Nintunze Annette 

Nongeye kubaramutsa cane mw’izina rya Yesu Kristo Umwami wacu!
Dusubire kandi dusangire ijambo ry’Imana yampaye.

Zaburi 91:1.

Uba mu bwigobeko bw’Isumba vyose azokwama ari mu gitutu c’Ishobora vyose.

Theme: Mbega woshobora gushika mu bwigobeko bw’Uhoraho?

Ubwigobeko n’ijambo rivuye mu rivuga kugobeka. Kugobeka naryo risigura kunyegeza, guhisha, kubika neza ahadata.

Ubwihobeko n’ahantu hihishije, hadashikwa n’umuntu uwo ariwe wese!!

Aho mu bwigobeko habikwa ibintu vy’ikimazi caaaane umuntu adashaka ko vyononekara, mbere adashaka ko bibonwa n’abahita bose! Agaca abishira aho hantu kure mu bwigobeko!
Turabe rero ubwigobeko bw’Imana yacu! Mbega n’umuntu uwo ari we wese ashika mu bwigobeko bw’Imana yacu? Aho muri ubwo bwigobeko bw’Imana yacu, naho nyene hajayo abantu b’ikimaaaaazi, abo Imana iraba igasanga n’ab’ikimazi! Igaca ihitamwo kubanyegeza muri ubwo bwigobeko!

Umuntu w’ikimazi ku Mana mbega aba ameze gute , kugira Imana irinde yemera kumunyegeza mu bwigobeko bwayo?

Turabe gatoya uburorero bw’abantu Imana yanyegeje mu bwigobeko bwayo. Danieli bamutaye mu rwobo rw’intare, iva iramunyegezayo intambwe ntizamubona!

Daniyeli:6:1-28

Ba Shaduraka, Meshake na ABedunego nabo babayereye mu muriro, Imana ibanyegeza mu bwigobeko bwayo umuriro urabarondeeeeera urababura! Danieli 3:13-30

Eliya ku musozi Karumeri ahaririye n’ibishegu vya Bayali, Imana umunyegeza mu bwigobeko bwayo itibura umuriro utongora ikimazi ciwe, bigaragara ko ariyo Mana nya Mana!

Nodondagura noruha, bibiriya iratwereka abantu beeeenshi bagiye baba mu bwigobeko bwayo bakira ivyago bikomeye!

Uyo muntu rero ngo ABA MU BWIGOBEKO, s’uwushikayo uno munsi akaba yavuyeyo oya, ariko ngo ABAYO! Kuko asohotseyo, hanze y’ubwo bwigobeko yohurirayo n’ibibazo!

Ni akahe kamaro ko kuba muri ubwo bwigobeko?

Umuntu ari muri ubwo bwigobeko, azokwama ari mu gitutu c’Ishobora vyoooose.

Ijambo igitutu, n’ahantu munsi y’ikintu, nk’akarorero munsi y’igiti, iyo izuba ryatse munsi y’ico giti ntirishikayo kuko ritangirwa n’amababi y’ico giti! Iyo rero umuntu agomvye kwikinga iryo zuba aca aja munsi y’ico giti, n’ukuvuga mu gitutu c’ico giti.

Igitutu c’Ishobora vyose caranezereeeeeeye!!! Gikinga vyiiiiiiiiiiiinshi, gikinga Ibibi vyoooooooose kuko ari igitutu c’ishobora vyoooose!!!!!!!!!!!!!!!!

Kuri 9 na 10, havuga ngo wagize Uhoraho ubuhungiro, Isumba vyose wayigize uburuhukiro;

Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe.

Haleluuuuuuuuiya!!!!!!!!!
Bakundwa, aya majambo yo muri iki gice cooooose c’iyi Zaburi ya 91 araryooooshe, ariko yoooose avuga ku muntu aba mu Bwigobeko bw’Isumba vyooooose!!!

Twabonye ko mu bwigobeko hadapfa ibiroyeyo!!!

Mbega nimba mu bwigobeko bw’abana b’abantu hadapfa ibiroyeyo, mu bwigobeko bw’Isumba vyoooose ntiharishiriza kudapfa abaroyeyo!!

Hajayo abantu Imana ishiiiiima, inezerererwa!!

Aho rero n’ah’umwumwe mwibaza ko yoba ari muri ubwo bwigobeko bw’isumba vyoooose!

Ni wasanga ataco mupfa n’Imana yawe, menya ko uri muri ubwo bwigobeko, uce ureeeeema, ivyo vyooooose ubona biguteye ubwoba, ntaco bizokugira kuko uvyugamye mu gitutu c’ishobora vyose! Aaaaamen!!!!!!!!!!!!!

Kurya umuntu yugama izuba munsi y’igiti ntirimushikire, niko natwe twugamye mu gitutu c’Ishobora vyose, nta cago kizotwegera!

Jewe nahugamye ivyago vyiiiiiinshi, Haleluuuuuya, iyo nibutse ingene Imana igenda intabara, iri jambo ryongeye kunezeeeeera caaaane!

Ndakwipfurije kuba muri ico gitutu c’ishobora vyose wugame ivyago vyiiiiinshi duhura navyo muri ino si! Aaaaaamen!

Publicités