Dindi Ribakare Bodouin arahanura Abarundi kwama baharanira ineza ya bose.

« TSINDA UKUBA SINDABIBAZWA NA NTIBINDABA KUKO, NIWABA UTARASHIKIRWA UNO MUNSI, EJO NI WEWE UZOBA URAMUKIWE ».

Abarundi barayamaze ngo : « Inkoni ikubiswe mukeba, bayirenza urugo » !

Kukaba nkako, muri kahise ka vuba cane, hari abarundi batuvuniye urugohe, tubifata minenerwe. Birazwi ko hari intwari mu barundi zanse kuba abaja, barahaguruka bariyamiriza akabi kabishe bariko bararamizwa na Petero Nkurunziza. Hari ababafashe nk’abagumutsi, nk’ibijuju, ngo ntawuvuguruza umukuru w’igihugu ! Ariko baremeye baryumako, mbere no kubizira barabizira kandi n’ubu bakiriko, na kare barayamaze bati : « Akagumye bagumako ».

Ibuka umushingamateka El Hadj Hussein Radjabu amajambo yavugiye mu nama nshingamateka bariko birukana uwarayirongoye umupfasoni Immaculée Nahayo ; ibuka abashingamateka 22 birukanywe ubutarariye hahonyanzwe ibwirizwashingiro, bazira ko banse guhonyanga amategeko y’igihugu nay’umugambwe wabo ; ibuka n’abandi bakuwe mu mabanga anyuranye bazira kwanka kuba ba « Ndarisizaho, ba Mpemukendamuke ».

Ibuka abarundi batari bake bishwe, abandi barapfungwa, abandi barangazwa bagirizwa icaha co kuba aba « Rajabistes », nk’uko Petero Nkurunziza yari yise uwo wese yanse ihonyangwa ry’amategeko mu mugambwe CNDD-FDD.

Ico gihe hari abivugira ngo ababipfa n’ababisangiye, ko ahubwo uwobishobora yobatiza umuhoro. Ariko budakeye na kabiri, mu rukurikirane aba FNL n’aba MSD batari bake bagwiriye mwo urwaruka, Petero Nkurunziza yaciye abereka ayo imbwa yaboneye ku mugezi, mu kubica ivyagashinyaguro no kubatoteza.

Abadasigana ba UPRONA bobo yabagize iyondoyondo, abanje guhindura ifeke umugambwe wabo.

Ntirumveko, sindabibazwa, ntibindaba canke ba mugabo n’iryo mu kirundi ciza, baranse kwunva no kubona nkana ivyo Petero NKURUNZIZA yari agamije ; bagiye gutahura akabi kabishe yariko arajanamwo abarundi bashikiriwe kuwa 26/4/2015. Yabwiye abarundi bose ati : 《ryogora duhure》. Ico gihe yaramaze kwemanga guhonyanga amenya amasezerano ya Arusha n’ibwirizwashingiro ryayakotseko . Bamwe mukunze kwita aba « Frondeurs », murazi ko bahoze ari abanywanyi, wanashaka n’imboneza za CNDD-FDD, bahavuye bashikirwa nabo nyene, tutibagiye n’abandi banyepolitike . N’icirwa ku barundi twese, baba abari mu migambwe n’abatari muri yo; baba ndetse abakiri mu butegetsi n’abatari muribwo.

N’uno musi nta kwita abanse kuba « ABAJA »ba Petero Nkurunziza, abahemu bakurikira canke bakurikiye ubwije, mu kutemera kurenza uruho rw’amazi ku mabi akorwa n’ubutegetsi.

Kuva kuwa 26/4/2015, ya mivo y’amaraso yamenera muri CNDD-FDD benshi bakibaza ico gihe ngo n’akaga ko muri uwo mugambwe gusa, yahavuye itemba mu Barundi bose, maze iboza imitima yabo. Benshi bamaze guhekurwa, noneho abarundi nka bose mu butandukane kwabo bahavuye batahura yuko umuti w’ikibi Petero Nkurunziza yavugutira mu nkono yiwe, yawuvugutira igihugu cose ku nyungu ziwe .

Abakokeza uno musi mu guha impigi abicanyi n’abasuma bari kw’isonga y’akarwi karongowe na Petero NKURUNZIZA, nabo nyene babaho  umunsi ku munsi. Naho bibaza ko batazoshikirwa bitumwe gusa no kwemera kuba abaja, barihenda .

Twese dutsinde kuba ba sindabibazwa na ntibindaba, duhe agaciro abapfunzwe, abari mu marushwa y’ubuhungiro n’ayandi magorwa, mu gufatana munda, eka no guterana intege abari mu rugamba rwo guhagarika urwimo Petero NKURUNZIZA yateye mu gihugu. Sindabibazwa w’uno musi, atagihindutse, vyanka vya kumda, ejo azoshikirwa. Akaranda Petero Nkurunziza yazanye mu Burundi, gasa na Serupfu azwi ko ahitana bose na vyose, atibagira umuntu n’umwe n’ikimtu na kimwe mu bihema .

Muramenye ko rurya abandi rutakwibagiye !

Kuwa 07 Nzero 2018.

RIBAKARE Baudouin

Alias NDINDI

Publicités