PARCEM yashize ahabona ibintu 6 vyerekana igihugu cafashe umurindi w’iterambere

Ishirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n’ivyiyumviro PARCEM rimenyesha ko igihugu c’Uburundi kitarafata umurindi werekana iterambere ry’igihugu, kuko ku vyegeranyo vyama bisohoka Uburundi bwama buza mu bihugu vya nyuma bidatera imbere.

Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kur’uno wa kane igenekerezo rya 8 Ruhuhuma 2018,Faustin NDIKUMANA arongoye PARCEM yamenyesheje ko Uburundi bukunda kuba mu bihugu vya nyuma, ndetse n’umwimbu w’umunyagihugu ku mwaka wama uri munsi y’amadorare amajana atatu mu gihe ibindi bihugu birenza amadorare amajana indwi.

Faustin NDIKUMANA arongoye PARCEM, yavuze ko igihugu c’Uburundi kiza mu bihugu 4 vya nyuma k’urutonde rw’ ibihugu 54 vyo k’umugabane wa Afirika rusohoka buri mwaka ku bijanye n’iterambere.

Faustin NDIKUMANA yavuze ko ibintu vyerekana ko igihugu cafashe umurindi wo gutera imbere igihugu c’Uburundi kitarabishikako ; navyo akaba ari nk’ibijanye no gushiraho igitabo cerekana imigambi y’iteramabere iriko iraja mu ngiro ifatiye ku butunzi igihugu gifise,integuro ifatiye ku migambi y’igihugu n’ingene izoshikwako.

Faustin NDIKUMANA,Umukuru w’ishirahamwe PARCEM

Ibindi muri PARCEM bavuga ko vyerekana igihugu cafashe umurindi w’iterambere n’ibijanye n’amahinduka mu ngendo yerekana ko Reta iriko irashigikira abikorera utwabo,kurwanya igiturire,kuvyura ubutunzi bw’abanyagihugu bato bato hamwe n’uko igihugu kitarangwamwo indyane za poritike .

Muri ico kiganiro,Faustin NDIKUMANA yaheraheje avuga ko ivyo bintu bitandatu bitariko birashirwa mu ngiro , atavyo guteza imbere umunyagihugu canke igihugu vyokwigera bishikwako.

Publicités