Soma urabe ico ukwiriye gukora mu gihe gikwiriye.

IVYIZA BIKWIYE GUTANGWA.

Ikintu ciza co guha mugenzawe ni *UKUMWIHANGANIRA*

🌿_Ikintu ciza co guha umwansi wawe ni *IMBABAZI*

🌿_Ikintu ciza co guha umworo ni *IMFASHANYO*

🌿_Ikintu ciza co guha abavyeyi ni *ICUBAHIRO*

🌿_Ikintu ciza co guha umugore[umugabo

] wawe ni *URUKUNDO RUSHITSE*

🌿_Ikintu ciza co guha abantu bose ni *URUKUNDO*

🌿_Ikintu ciza co guha abana bawe ni *INDERO NZIZA*

🌿_Ikintu ciza co guha ababanyi bawe ni *INGESO NZIZA*

🌿_Ikintu ciza co guha IMANA ni *UBUGINGO BWAWE*

🌿_Ikintu ciza co kwiha wewe ubwawe ni *UKWIYUBAHIRIZA*.

Publicités