Ishirahamwe OLUCOME risabira abafise ibibanza bitubatswe kutavyakwa

Ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n’abasesagura amatungo ya Reta, OLUCOME, risaba umushikiranganji w’ibikorwa vya Reta , kwunguruza abantu no gutunganya ibisagara, guhagarika ingingo y’umuyobozi ajejwe gutunganya ibisagara, ivuga ko abazoba batarubaka mu bibanza bafise mu gisagara ca Bujumbura, inyuma y’ukwezi bazoca bavyakwa .

Mw’ikete umukuru w’ishirahamwe OLUCOME yandikiye umushikiranganji vya Reta , kwunguruza abantu no gutunganya ibisagara, amenyesha ko ishirahamwe OLUCOME ryagumye ryibutsa Reta gushiraho amategeko agenga kwubaka mu gisagara, gutunganya neza ibibanza bitubakwamwo, no gukingira inyubakwa ziri ku nkombe z’inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura.

Muri iryo kete, ishirahamwe OLUCOME rimenyesha ko, iyo ngingo y’umuyobozi ajejwe gutunganya ibisagara ije mu gihe kitari co, kuko itisunga ubukene ba nyene ibibanza vyo kwubakamwo basanzwe barimwo.

Ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n’abasesagura amatungo ya Reta, OLUCOME, rimenyesha ko n’ikiringo c’ukwezi catanzwe ku bafise ibibanza vyo kwubakamwo ari gito, bisunze impapuro zikenerwa zikarondererwa kandi mu bisata vya Reta, aho bisaba umwanya kugira bazironke.

Ishirahamwe OLUCOME ryibutsa kandi umushikiranganji w’ibikorwa vya Reta, gutwara abantu n’ibintu no gutunganya ibisagara, ko hari n’abarundi bafise ibibanza vyo kwubakamwo bari mu buhungiro, abo nabo bakaba batoshobora kugira intambwe zose zo kwubaka ibibanza vyabo.

Ishirahamwe OLUCOME rivuga, ko kuri abo bahunze igihugu, badakwiye kubaka ibibanza vyo kwubakamwo, ariko ko ibintu vyabo vyari bikwiye gukingirwa nk’uko Reta yama ibisohora mu matangazo ishikiriza, bikaba no mu bikorwa vyayo.

Ishirahamwe OLUCOME risaba abategetsi mu gihugu, gufasha abo bene ibibanza bitubatswe, kugira ntibavyakwe.

Publicités