RD Congo yatanze uburenganzira bwo kwimba igitoro mu mpongore kama

Reta ya RD Congo yafashe ingingo yo kurekura kwimba igitoro mu mpongore kama zikingiye za Virunga na Salonga.

Iyo ngingo yariyamirijwe n’abaharanira gukingira ibidukikije bavuga ko kwimba ibitoro bishobora kubangamira ibikoko bikanatuma n’ubushuhe bwiyongera kw’isi.

Kimwe ca gatanu ca Virunga kizokwimbwamwo igitoro.

Ayo mashamba abamwo inzovu, imamfu zigeramiwe cane hawe na Bonobo, hamwe kandi n’inkende.

Izo mpongore zose zi mu bibanza bikingiwe vya Unesco, aho nka Salonga ingana n’ibirometero kwadrato 36.000, akaba ari ryo shamba rigira kabiri mu bunini inyuma ya Amazon.

Reta yisigura kuri iyo ngingo ivuga ko izoshira ku muzirikanyi ugukingira ibikoko n’ishamba muri izo mpongore zibiri.

Reta ivuga ko yemeje akanama kajejwe gutegura ibibanza bizokwimbwamwo ibitoro, harimwo ibirometero kwadrato 1.720 canke ibice 21.5% vy’ishamba rya Virunga riri mu buseruko bwa Congo, ishamba rya mbere muri Afrika ririmwo ibintu vyinshi.

Mu ntango z’uyu mwaka, abacungera iryo shamba barabujije abaza kuraba iryo shamba ririmwo ibirunga gushika mu 2019, inyuma y’aho abongereza babiri bagiriwe ingwati hanyuma umupfasoni na we akora muri iryo shamba aricwa.

Ako karere kagumye karangwamwo ubwicanyi, hakaba hamaze kwicwa abakozi bo muri iryo shamba bashika 12 mu ntambara zabahuje n’imigwi yitwaje ibigwanisho hamwe n’abahigi mu mwaka uheze.