Impanuro ngendegwako z’abubakanye.

Ducire agace kububatse

=================

1=abantubeshi babanye nkabahiganwa hakubana nkabashize hamwe

2=kutikunda ugaha agaciro uwo mwubakanye kumateka yiwe

3=nimuje inama mugufata ingingo

4=ubahiriza ivyiyumviro vyuwo mwubakanye

5=isuzume neza amajambo ukoresha mukuganira kuko ushobora kwibazako ivyuvuze vyubatse kumbe birasambuye

6=ereka uwo mwubakanye kumukunda umuhumwanya wokubaza

7=nimugume murabagenzi ntimwibagire twatuzina mwakoresha mukironderana

8=shima canke usabe ikigongwe mugihe bikenewe,naho bigoye kuribeshi kandi arijambo ryoroshe

9=nimufashanye ibikogwa vyomurugo naho beshi babifata nkikintu kitabaho ariko biri muvyubaka rukaguma

10=kuvugana birakenewe kandi birafasha nkomugihe umwe atarihafi yuwundi

11=ibagira ingorane zabashikiye kandi zarenganye

12=nimushime ubuzima mubayemwo ntimugirire ishari abandi kuco babasumbije

13=nimurondere umwanya wokuganira kuko bibabasha guserura ikiri kumutima mukagitorera umuti

14=niwemere amakosa yawe kandi wirinde kuyakora kubushake

15=ntukagereranye uwo mwubakanye nuwo mwahorana hambe kuko biri mubisambura

16=wirinde wongere urinde uwo mwubakanye ntukamwipfurize kubabara kuko nagira ingorane nawe uzoba uyiguze

17=ramutsa uwo mwubakanye mugihe usubiye murugo kuko acabonako umwitayeho

18=ntugatangaze amabanga yomunzu kubwishavu nubikora uzoba wihemukiye wewenyene

19=irinde abagenzi bawe kuba hafi yuwo mwubakanye

20=wirinde guhanuza uwundi kiretseko wabonyeko vyabananiye kuvyimarira

21=✍ukaba wubatse canke uvyiteguriye tegera bimwe muribi ubizirikane bizogufasha mubuzima kandi bibere umuryango wawe umuco nakaranga keza mumuryango

Ntiwibagire gutanga ubu butumwa kuko uzoba ufashije gukebura abubatse nabavyiteguriye,

Uhoraho abane namwe abajimbere mumiryango yanyu

Publicités