“Nico catumye niyumvira ko bitambereye ko noza ah’uri, ariko vuga ijambo gusa,uwo muhungu arakira.” Luka 7:6-9

LUKA 7:6,7,9 Yesu ajana na bo. Atakiri kure y’inzu,wa mugabisha amutumako incuti ziwe,ati mugenzi nturinde kwigora,kuko bitambereye ko winjira mu nzu yanje:ni co catumye niyumvira ko bitambereye ko noza ah’uri:ariko vuga ijambo gusa,uwo muhungu arakira.

Yesu yumvise ivyo,aramutangarira,ahindukirira ishengero rimukurikiye,ati ndababwire,sinari bwabone ukwizera kungana gutyo no mu Bisilayeli.

Aha hantu hari I kaperinawumu mu banyamahanga. Icatangaje Yesu nuko yahasanze umugabisha w’abasoda ijana afise ukwizera kutarigera Kuboneka no mu b’isilayeli.

Dusabe Uhoraho aduhe natwe ukwizera gushima na Yesu. Hahiriwe abizera ataco barinze kubona.

Ukwizera ntigutetereza.

Imana ntihemuka kandi ntigira nkunzi,uwuyubaha wese akayizigira, iramwemera kandi ikamugirira ikigonwe cayo,uko bwije uko bukeye.

Dusenge: Rukundo cubahiro cacu,Uhoraho Imana nzima.Turagusavye ngo utwongere ukwizera kandi tukweretse ivyacu bigiye gupfa ngo ubigire bizima,utabare abakwizeye bose,ni mw’izina rya Yesu Kristo twizeye.Amen.

Publicités