Umukuru w’igihugu yarakoranije inama nshikiranganji

Inama nshikiranganji yakoranye kuruno wa gatatu igenekerezo rya 3 Gitugutu umwaka wa 2018 irongowe n’umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA. Ivyari k’urutonde rw’integuro biza kwiga muriyo nama nshikiranganji n’ibijanye n’integuro y’itegeko rigenga sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro hamwe n’amasezerano asubiramwo ibijanye no kubaka ibarabara inomero zitatu igice ca Rumonge Nyanza Lac.