Uku nikoUhoraho agize, uwakuremye, yewe Yakobo, kand’akakubumba, yewe Isirayeli,ati ntutinye,kuko nagucunguye, naguhamagaye izina

YESAYA 43:1-2 Ariko none uku ni k’Uhoraho agize,uwakuremye,yewe Yakobo,kand’akakubumba,yewe Isirayeli,ati ntutinye,kuko nagucunguye,naguhamagaye izina uri uwanje. Ni waca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe,no minzuzi ntizizokurengera; niwaca mu muriro ntuzosha kandi n’urubeya ntiruzokubabura.

Hari igihe ushobora kubona ko umengo ibiri imbere yawe ntuzobirengana, ariko ukisanga waciriwe inzira. Humura ntibizogenda uko abansi bawe babishaka.Hallelua Amen.

Umwansi wacu agomba kudukura mu inzira y’agakiza,ariko reka tumunesheshe ugusenga,ukwizera,ukwihangana,ukwirinda,….

Ico Imana idushakako ni ukuyubaha. Reka tuyubahishe ibikorwa vyacu vyose n’ingendo zacu zose hama nayo iturwanirire.

Dusenge: Mwami Mana tuguhaye icubahiro, tugushimiye ko uturwanirira mu ntambara zacu zose.Aduhe agakiza gashitse,uduhe kukwubaha no kuguhimbara. Ni mw’izina rya Yesu twizeye, Amen