Ahamagaza imuri,yitera mu nzu, ari mu gatengo k’ubwoba, yikubita imbere ya Paulo na Sila.

IVYAKOZWE N’INTUMWA 16:29 Ahamagaza imuri,yitera mu nzu,ari mu gatengo k’ubwoba,yikubita imbere ya Paulo na Sila.

Ivyabaye ibohero rimaze kwuguruka,mbere n’iminyororo ikadohoka Ku mbohe zose:

1.umurinzi w’ibohero yagira yiyahure.

2.Paulo aramubwira ati turi ngaha twese.3.umurinzi asanga Bose barakwiye.

4.Umurinzi yikubita imbere ya Paulo na Sila.

Paulo na Sila ntibahisemwo guca bigendera muri iryo joro, bararindiriye kuko bari bishimiye Imana rurema yabahaye igikorwa mbere inabatabara.

Turabe ibintu vyaranze Paulo na Sila:

Ukwihangana,ukutadendebukirwa,ukudatinya,urukundo.

Mbega wewe urangwa n’iki?aho ntiwosanga harimwo urwanko,inzigo n’amacakubiri?mbese n’ibibi vy’uburyo bwinshi? HARACARIHO UMWANYA WO KWIHANA NEZA UGAHINDURA.

Twame duhesha agaciro Imana yacu. Mukuyikorera tubikunze n’imitima yacu yose,n’ubwenge bwacu bwose.

Murakoze.

Publicités